Advanced search
  Clear filters
  Found 3140 results
  MK Noteikumi nr. 1245 - Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas u
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 281 - Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtē
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 125 - Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtīb
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 311 - Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu,
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 147 - Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsard
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 321 - Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu at
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 214 - Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizāci
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 322 - Kārtība, kādā Latvijas centrālā iestāde atbilstoši 1980.gada 25.oktobra Hāgas
  Category
  Cabinet regulations
  Cab. Reg. No. 219 - Procedures for Appointing Diplomats, Officials (Employees) of the Diplomatic and Consular Service, Specialised Attachés, Liaison Officers, Soldiers, Officials (Employees) of an Institution of Direct Administration and Officials (Employees) of a State Security Institution for Service (Work) in International Organisations, and Procedures for Granting Remuneration (with amendments to 21.06.2022.)
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 327 - Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu rīcības plānā ietveramo informāc
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi nr. 119 - Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē a
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 256 - Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi Nr. 331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 12 - Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanas, iegādāšanā
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi nr. 28 - Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pa
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi Nr. 450 - Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājam
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 120 - Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 290 - Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa
  Category
  Cabinet regulations