Advanced search
  Clear filters
  Found 3129 results
  MK Noteikumi nr. 1214 - Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta energoapgādes komersant
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi nr. 319 - Noteikumi par veterināro zāļu ražošanu un kontroli, kārtību, kādā veterināro
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 866 - Vidējās apdrošināšanas iemaksu algas aprēķināšanas kārtība bezdarbnieka pabal
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 1306 - Kārtība, kādā valsts budžetā plāno līdzekļus Eiropas Savienības struktūrfond
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi Nr. 855 - Noteikumi par Eiropas Savienības dalībvalstu, Šveices Konfederācijas, Turcija
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi nr. 397 - Kārtība, kādā no Latvijas Republikas uz laiku drīkst izvest nacionālajā dokum
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 340 - Kārtība, kādā Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Valsts ugunsdzēsības u
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 95 - Noteikumi par tādas personas pārvietošanas dokumenta paraugu, kurai piešķirta
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 323 - Noteikumi par vispārīgajām prasībām diētiskās pārtikas nekaitīgumam, kvalitāt
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 939 - Noteikumi par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas kārtību komercdarbīb
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 740 - Kārtība, kādā ziņo par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ie
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 353 - Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienāk
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 974 - Noteikumi par sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi Nr. 675 - Noteikumi par darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildināju
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi Nr. 344 - Noteikumi par kārtību, kādā cilvēku tirdzniecības upuri saņem sociālās rehabi
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi Nr. 473 - Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites k
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi nr. 537 - Kārtība, kādā finanšu pārskatos atspoguļojams valsts, pašvaldību, ārvalstu, E
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi Nr. 380 - Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un snie
  Category
  Cabinet regulations