Advanced search
  Clear filters
  Found 3130 results
  Cab. Reg. No. 1245 - Procedures for the Exchange of Information in the Field of Taxation between the Competent Authorities of Latvia and Other European Union Member States and Competent Authorities of Foreign Countries with which International Agreements Ratified by the Saeima of the Republic of Latvia have been Entered into (with amendments to 17.01.2023.)
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 281 - Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtē
  Category
  Cabinet regulations
  Cab. Reg. No. 54 - Conformity Criteria and Procedures for the Circulation of Ornamental Plant Propagating Material (with amendments to 07.03.2023.)
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 311 - Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu,
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 147 - Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsard
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 321 - Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu at
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 214 - Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizāci
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 322 - Kārtība, kādā Latvijas centrālā iestāde atbilstoši 1980.gada 25.oktobra Hāgas
  Category
  Cabinet regulations
  Cab. Reg. No. 219 - Procedures for Appointing Diplomats, Officials (Employees) of the Diplomatic and Consular Service, Specialised Attachés, Liaison Officers, Soldiers, Officials (Employees) of an Institution of Direct Administration and Officials (Employees) of a State Security Institution for Service (Work) in International Organisations, and Procedures for Granting Remuneration (with amendments to 21.06.2022.)
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 327 - Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu rīcības plānā ietveramo informāc
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi nr. 119 - Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē a
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 256 - Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi Nr. 331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 12 - Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanas, iegādāšanā
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi nr. 28 - Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pa
  Category
  Cabinet regulations
  Cab. Reg. No. 450 - Regulations Regarding the Level of the State Stocks of Petroleum Products, the Amount of the State Fee to be Paid for the Maintenance of Emergency Stocks, and the Procedures for the Calculation, Payment and Administration of the Fee (with amendments to 20.12.2022.)
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 120 - Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 290 - Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa
  Category
  Cabinet regulations