Advanced search
  Clear filters
  Found 3140 results
  MK Noteikumi nr. 12 - Noteikumi par sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu izgatavošanas, iegādāšanā
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi nr. 28 - Valsts akciju sabiedrības "Latvijas gaisa satiksme" sniegto aeronavigācijas pa
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi Nr. 450 - Noteikumi par valsts naftas produktu rezervju apmēru, apmēru, kādā maksājam
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 120 - Kārtība, kādā personas saņem profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 290 - Kārtība, kādā sabiedriskās kārtības un drošības interesēs var pieprasīt gaisa
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 1245 - Kārtība, kādā tiek veikta informācijas apmaiņa nodokļu jomā starp Latvijas u
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 281 - Noteikumi par preventīvajiem un sanācijas pasākumiem un kārtību, kādā novērtē
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 125 - Dekoratīvo augu pavairojamā materiāla atbilstības kritēriji un aprites kārtīb
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 311 - Noteikumi par valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrību valdes locekļu skaitu,
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 147 - Noteikumi par profesionālo augu aizsardzības līdzekļu lietotāju, augu aizsard
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 321 - Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu at
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 214 - Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu glabāšanas, realizāci
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 322 - Kārtība, kādā Latvijas centrālā iestāde atbilstoši 1980.gada 25.oktobra Hāgas
  Category
  Cabinet regulations
  Cab. Reg. No. 219 - Procedures for Appointing Diplomats, Officials (Employees) of the Diplomatic and Consular Service, Specialised Attachés, Liaison Officers, Soldiers, Officials (Employees) of an Institution of Direct Administration and Officials (Employees) of a State Security Institution for Service (Work) in International Organisations, and Procedures for Granting Remuneration (with amendments to 21.06.2022.)
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 327 - Noteikumi par elektronisko sakaru komersantu rīcības plānā ietveramo informāc
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi nr. 119 - Kārtība, kādā preču ražotājs, izplatītājs vai pakalpojuma sniedzējs informē a
  Category
  Cabinet regulations
  MK Noteikumi nr. 256 - Noteikumi par kārtību, kādā ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm
  Category
  Cabinet regulations
  MK noteikumi Nr. 331 "Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas
  Category
  Cabinet regulations