Administratīvos sodus par pārkāpumiem pārvaldes un valsts valodas lietošanas jomā piemēro atbilstoši Administratīvās atbildības likumam un Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā II  un IV nodaļai.

Sodītajai personai piemērotais naudas sods pilnā apmērā samaksājams ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad stājies spēkā nolēmums par sodu.

Saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 159. panta pirmo daļu administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtais lēmums stājas spēkā ar brīdi, kad beidzas termiņš tā pārsūdzēšanai un tas nav pārsūdzēts, bet, ja lēmums ir pārsūdzēts, - ar brīdi, kad sūdzība ir noraidīta.

Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa

Administratīvā pārkāpuma procesā piemēroto naudas sodu var samaksāt Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, izmantojot e-pakalpojumu "Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa".

E-pakalpojuma "Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa" lietotājiem iespējams bez maksas iegūt informāciju par personai, personas nepilngadīgajiem bērniem, aizbildnībā un/vai aizgādnībā esošajām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un veikt to apmaksu. Iespējams veikt apmaksu arī par trešajai personai piemēroto administratīvo sodu, ja ir zināms administratīvā pārkāpuma lietas numurs un pārkāpēja dzimšanas dati.

Valsts valodas centrs - rekvizīti

Saņēmēja nosaukums:
Valsts valodas centrs
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000463460
Bankas konts:
Bankas nosaukums:
Valsts kase
Bankas kods:
TRELLV22
Adrese
:
Raiņa bulvāris 15, Rīgā, LV – 1050

Maksājuma mērķis: xxxxxxx (veicot pārskaitījumu, maksājuma mērķī jānorāda administratīvā pārkāpuma lietas vai lēmuma numurs).