Valsts valodas centrs īsteno valsts politiku attiecībā uz normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli valsts valodas lietošanas jomā un nodrošina valsts pārvaldes iestādes un sabiedrību ar valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu un citu dokumentu oficiāliem tulkojumiem, kā arī veicina saskaņotas terminoloģijas lietojumu Latvijas Republikas tiesību aktos un to tulkojumos.

Centram ir šādas funkcijas:

 • aizsargāt valsts valodas lietotāju tiesības un intereses;
 • uzraudzīt normatīvo aktu ievērošanu valsts valodas lietošanas jomā;
 • sekmēt latviešu valodas kultūrvides sakārtošanu, īpaši veicinot valstij raksturīgo vietvārdu atjaunošanu un aizsardzību;
 • veicināt latviešu valodas pilnvērtīgu funkcionēšanu Eiropas Savienības institūcijās;
 • nodrošināt Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu, kā arī Eiropas Savienības institūciju un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu vai citu dokumentu oficiālos tulkojumus latviešu valodā, Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumus Eiropas Savienības dalībvalstu valodās un minēto tulkojumu vispārēju pieejamību;
 • veicināt vienotas, latviešu valodas normām atbilstošas terminoloģijas lietošanu tiesību aktos un citos dokumentos.

Valsts valodas centra uzdevumi:

 • pārrauga Valsts valodas likuma un citu ar valsts valodas lietošanu saistīto normatīvo aktu izpildi;
 • veic kontroles pasākumus, lai aizsargātu valsts valodas lietotāja tiesības un intereses, ja tiek pārkāpts Valsts valodas likums un citi valsts valodas lietošanu regulējošie normatīvie akti;
 • sniedz skaidrojumu par Valsts valodas likuma un uz tā pamata izdoto normatīvo aktu prasību piemērošanu;
 • atbilstoši kompetencei izstrādā un sniedz priekšlikumus normatīvo aktu izstrādei un pilnveidošanai;
 • sniedz ekspertu atzinumus par vietvārdu atbilstību vietvārdu informācijas noteikumu prasībām;
 • pastāvīgi sniedz augsta līmeņa tulkošanas pakalpojumus ministrijām un citām valsts pārvaldes iestādēm, veicot oficiālos tiesību aktu tulkojumus;
 • izstrādā terminoloģiju, saskaņo to ar attiecīgās nozares ekspertiem un nodrošina tās vispārēju pieejamību Latvijas Nacionālajā terminoloģijas portālā https://termini.gov.lv/;
 • terminoloģijas izstrādes jomā sadarbojas ar Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas dienestiem un citām institūcijām, ārvalstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām, sniedz konsultācijas pēc Eiropas Savienības tulkošanas dienestu pieprasījuma, apkopo priekšlikumus, veido ekspertu darba grupas, kā arī organizē valsts iestāžu sadarbību un konsultē tās, lai veicinātu vienotas terminoloģijas lietojumu tiesību aktos un citos dokumentos un to tulkojumos;
 • pēc ministriju pieprasījuma sniedz atzinumus par ierosinājumiem Eiropas Savienības dokumentu un to projektu tulkojumos konstatēto būtisko kļūdu labojumiem;
 • izstrādā un attīsta tiesību aktu tulkošanas metodiku;
 • organizē Latviešu valodas ekspertu komisijas darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • aicina sabiedrību iesaistīties valsts valodas pozīcijas stiprināšanā;
 • rīko ar valsts valodas jautājumiem saistītus pasākumus, lai stiprinātu valsts valodas pozīcijas un veicinātu centra atpazīstamību sabiedrībā, un nodrošina nozaru profesionāļu, citu valsts pārvaldes iestāžu un sabiedrības iesaisti akciju norisē.