Terminoloģijas bagātība ir viena no juridisku tekstu raksturīgām īpatnībām, tāpēc terminu izpēte un adekvāta izvēle ir būtisks kvalitātes nodrošināšanas komponents, un šajā procesā svarīgi ievērot tiklab pareizu, atbilstošu terminoloģiju, kā tās konsekventu lietojumu, t. i., izraudzītais termins attiecīgajā nozīmē jālieto visā dokumentā, tāpat arī savstarpēji saistītu dokumentu kopumā. Būtiski atcerēties arī to, ka attiecībā uz terminoloģiju parasti runā par terminu ekvivalentiem, nevis terminu tulkojumiem, ar to uzsverot, ka terminoloģijas darba pamatuzdevums ir nodrošināt dažādās valodās izteikto terminu savstarpēju jēdzienisku atbilstību, neizvirzot par mērķi obligāti panākt arī leksisku vienādību. Lai labāk izprastu kādu konkrētu terminu un atrastu tam visprecīzāko ekvivalentu, vienmēr jāizmanto citu valodu paraugi.