Tieslietu ministra pārraudzībā esošais ar valodas politikas īstenošanu saistītais Valsts valodas centrs (VVC) dibināts 1992. gadā, lai nodrošinātu Valodu likuma izpildi, kas stājās spēkā 1992. gada 5. maijā. Kopš 1993. gada centrs ir Tieslietu ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas, īstenojot valsts politiku, kā arī uzraugot un kontrolējot normatīvo aktu ievērošanu valsts valodas jautājumos, nodrošina latviešu valodas saglabāšanu, aizsardzību un attīstību.

Saskaņā ar Ministru Kabineta 2009. gada 12. marta rīkojumu par valsts aģentūras „Tulkošanas un terminoloģijas centrs” reorganizāciju no 2009. gada 1.jūlija Valsts valodas centram ir pievienota valsts aģentūra "Tulkošanas un terminoloģijas centrs".  Valsts valodas centrs ir pārņēmis šīs aģentūras funkcijas, tiesības, saistības, finanšu līdzekļus, mantu un lietvedību.

Valsts valodas centra darbības mērķis ir īstenot valsts politiku attiecībā uz normatīvo aktu ievērošanas uzraudzību un kontroli valsts valodas lietošanas jomā un nodrošināt valsts pārvaldes iestādes un sabiedrību ar valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu un citu dokumentu oficiāliem tulkojumiem, kā arī veicināt saskaņotas terminoloģijas lietojumu Latvijas Republikas tiesību aktos un to tulkojumos.