Valsts valodas centrs pieņem ar drošu elektronisku parakstu noformētus dokumentus, kuriem izmantoti Ministru kabineta 28.06.2005. noteikumos Nr.473  „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētie datņu formāti, kā arī Valsts valodas centrs pieņem šādus datņu formātus:

  • noformētam tekstam – DOC un DOCX;
  • elektroniskajām tabulām – XLS un XLSX;
  • portatīvā dokumenta formātu PDF.

Dokumentus, kas noformēti ar drošu elektronisku parakstu, sūtīt uz e-pasta adresi: pasts@vvc.gov.lv