Vispārējā Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politika

Jūsu privātums un datu aizsardzība Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinim ir ļoti nozīmīga. Pieņemam, ka gadījumā, ja lasāt šo Politiku saistībā ar piekrišanu, kura ir pieprasīta no Jums saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi, pirms savu personu datu iesniegšanas esat izlasījuši šo paziņojumu un esat akceptējuši šo datu apstrādi.

Valsts pārvalde iestājas par atvērtību un caurskatāmību, tāpēc nododot mums savus personas datus, esam aprakstījuši, kā un kādiem nolūkiem Tīmekļvietņu vienotajā platformā tiek apstrādāti personu dati. Pirms personas datu apstrādes veikšanas, mēs izvērtējam datu apstrādes darbības likumīgumu. Apstrādājam fizisko personu datus uz oficiālo pilnvaru un tai attiecināmu juridisku pienākumu pamata.

Tīmekļvietņu vienotās platformas privātuma politikas mērķis ir, ievērojot personas datu apstrādes principus, kas iekļauti Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regulā) (turpmāk – VDAR), sniegt vispārīgu informāciju attiecībā uz Valsts kancelejas organizēto un veikto personas datu apstrādi.

Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis ir Valsts kanceleja (VK). Tīmekļa vietņu platformas personu datu apstrādātāji ir platformā iekļauto tīmekļvietņu iestādes, platformas uzturētāji - Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA), izmitinātāji uz tehniskajiem resursiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs (IeMIC) un tehnisko servisu nodrošinātāji - Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personas dati tiks apstrādāti atbilstoši valsts pārvaldes iestāžu tiesisko interešu realizācijai, normatīvajos aktos noteikto pienākumu izpildei, līgumos noteikto saistību izpildei, sabiedrības informēšanas nodrošināšanai, kā arī citiem iepriekš paredzētiem nolūkiem.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārziņā esošo pakalpojumu ietvaros veiktās personas datu apstrādes tiesiskais pamats noteikts ar sekojošiem normatīvajiem aktiem:

Tīmekļvietņu vienotās platformas darbībā iesaistīto pušu darbinieki apstrādā personas datus tikai savu amata pienākumu izpildei vai iestāžu uzdevumā vai pilnvarojuma ietvaros, ievērojot iestādes iekšējos dokumentos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus un konfidencialitātes prasības.

Nodarbinātajam ir aizliegts apstrādāt amata pienākumu izpildes ietvaros iegūtos personas datus savos vai citu personu personīgajos nolūkos. Personu datu apstrādātāji, apstrādājot personas datus savu amata pienākumu ietvaros, pēc iespējas samazina risku, ka darbības vai bezdarbības rezultātā personas dati nonāk nepilnvarotu personu rīcībā.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā jūsu personu dati tiek apstrādāti, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo datu drošību. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji izmanto dažādus drošības pasākumus, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi jūsu datiem, datu izpaušanu vai citu neatbilstošu personu datu izmantošanu. Tiek nodrošināta pienācīga datu informācijas apstrāde, uzglabāšana, datu integritāte ar atbilstošu drošības līmeni. Saskaņā ar šo mēs izmantojam samērīgas un piemērotas fiziskās, tehniskās un administratīvās procedūras un līdzekļus, lai aizsargātu mūsu apkopoto un apstrādāto personu datu informāciju. Realizētie drošības pasākumi tiek pastāvīgi pilnveidoti atbilstoši drošības izvirzītajām prasībām. ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik tas ir nepieciešams datu apstrādes nolūkiem.

Personu datu aizsardzību realizējam ar datu šifrēšanas līdzekļiem, ugunsmūra aizsardzību, kā arī ar citiem datu tīkla drošības pārkāpumu atklāšanas risinājumiem. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji nodrošina datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes, izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izplatīšanas vai iznīcināšanas, ievērojot atbilstošus datu aizsardzības drošības pasākumus, un tādā apmērā, cik nepieciešams Datu apstrādes nolūkiem. Personas datu drošības pasākumi tiek pastāvīgi uzlaboti un pilnveidoti, lai nepazeminātu personas datu aizsardzības līmeni.

Personu datu apstrādes aizsardzība tiek veikta:

 • informācijas tehnoloģiju infrastruktūrā (serveros, lokālajos datortīklos un lietojumprogrammatūrās) apstrādātajiem personu datiem;
 • datu pārraides tīklā transportētajiem personu datiem, ja tādi tur ir;
 • darba nodrošināšanai izmantotajās informācijas sistēmās, kuras administrē Tīmekļvietņu vienotās platformas iesaistītās iestādes;
 • izstrādātajiem, reģistrētajiem un apritē esošajiem elektroniskajiem dokumentiem, kuri satur personu datus.

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt piekrišanu (ja tāda no Jums ir pieprasīta, un esat to sniedzis) savu personīgo datu vākšanai, apstrādāšanai un izmantošanai. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu pārzinis izvērtēs jūsu prasības atbilstoši savām tiesiskajām interesēm. Ja personas dati vairs nav nepieciešami iepriekš noteiktajiem apstrādes mērķiem, tie tiks dzēsti.

Tīmekļvietņu vienotās platformas pārzinis ir atbildīgs un apstrādā personu datus ar līdzekļiem, kuriem jānovērš personu datu ļaunprātīga izmantošana, neatļauta atklāšana, izmainīšana.

Valsts pārvaldes iestāžu komunikācijas uzlabošanai, personu datu pārzinis monitorē saņemtos personu datus. Šie dati apkopotā formā var tikt izmantoti, lai izveidotu pārskata ziņojumus, kas var tikt izplatīti valsts pārvaldē Latvijā. Ziņojumi tiek anonimizēti, un tajos neiekļauj personu datus.

Tīmekļvietņu vienotajā platformā pieejami reģistrēto un publisko lietotāju piekļuves dati, lietotājvārdi, informācijas izvēles parametri, datplūsmas informācija un interneta protokola (IP) piekļuves adrešu informācija. Tīmekļvietņu vienotās platformas izmanto sīkfailus, kas ļauj iepazīties ar informāciju par apmeklētāju aktivitātēm, lapu skatījumiem, avotiem un vietnē pavadīto laiku. Šo informāciju iegūstam, lai uzlabotu tīmekļvietnes apmeklētāju ērtības un intereses, lai pārliecinātos, ka jūs saņemat pēc iespējas labāku pakalpojumu. Personu datu apstrāde tiek veikta iespējami minimālā apjomā, tikai apstrādei paredzētā mērķa sasniegšanai.

Jūsu personas datus tīmekļa vietnēs uzglabājam tikai tik ilgi, cik nepieciešams tiem mērķiem, kuriem tie tika iegūti. Tīmekļvietņu vienotās platformas personu datu apstrādātāji, kuriem ir piekļuve šiem datiem, ir apmācīti ar tiem darboties atbilstoši un saskaņā ar normatīvo datu drošības regulējumu.

Personas datus uzglabā, kamēr pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt. Pēc datu glabāšanas perioda beigām dati tiek drošā veidā izdzēsti vai tiek depersonalizēti, lai tos vairs nevarētu saistīt ar datu subjektu.

Tīmekļvietņu vienotās platformas rīcībā esošie personas dati ir uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju un trešajām personām izpaužami tikai tiesību aktos vai noslēgtajos līgumos noteiktajos gadījumos, kārtībā un apmērā. Nododot personas datus Tīmekļvietņu vienotās platformas līgumpartneriem (neatkarīgiem pārziņiem), līgumos tiek iestrādātas papildus normas attiecībā uz personas datu apstrādi.

Tīmekļa vietnēs tiek ievietotas saites uz citām vietnēm, kurām ir atšķirīgi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi.

Tīmekļa vietņu platformas realizācijā un sadarbībā iekļautās iestādes savā starpā sadarbojas uz noslēgto normatīvo aktu pamata. Ja Jums rodas jautājumi vai pretenzijas par personas datu apstrādi un aizsardzību, ziņojiet par to Valsts kancelejai uz e-pastu vk@mk.gov.lv, kur Jūsu iesniegtā informācija tiks reģistrēta un izvērtēta, vai arī sazinieties ar Valsts kancelejā nozīmēto atbildīgo darbinieku par personu datu apstrādi. Atbildīgais personu datu pārzinis ir Aldis Apsītis (e-pasta adrese: aldis.apsitis@mk.gov.lv.)

Datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzības par personas datu izmantošanu Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv), ja subjekts uzskata, ka tā personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un brīvības saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, par to brīdinot tīmekļa vietnes lietotājus un apmeklētājus.

Tīmekļvietņu vienotā platforma izmanto sīkdatnes, lai pildītu 2017. gada 4. jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr. 399 “Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles sniegšanas kārtība” 23. punktā, kā arī Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10.pantā uzlikto pienākumu iegūt apmeklējamības un lietošanas statistikas, lai varētu uzlabot Jūsu Tīmekļvietņu vienotās platformas lietošanas ērtumu. Mēs nodrošinām, ka Jūs variet iepazīties ar Sīkdatņu politiku un izdarīt izvēli, vai sniegt piekrišanu statistiku ieguvei.

Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek nosūtītas uz jūsu datora atmiņu tīmekļa vietnes apmeklējuma laikā. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas tīmekļa vietnes atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības.

Izmantotās sīkdatnes var iedalīt tehnoloģiski nepieciešamās sīkdatnes, bez kurām pakalpojuma izpilde tehnoloģiski ir neiespējama vai būtiski apgrūtināta, un analītiski statistiskās sīkdatnes.

Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat, ka šajā tīmekļvietnē ievietotās analītiski statistiskās sīkdatnes tiek izmantotas ar mērķi uzlabot pakalpojumu kvalitāti, pildot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. pantā nostiprinātos valsts pārvaldes principus, ka valsts pārvaldi organizē pēc iespējas ērti un pieejami privātpersonai, kā arī valsts pārvaldes pienākumu uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti, vienkāršot un uzlabot procedūras fizisko personu labā.

Tīmekļvietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 1. Nepieciešamās:
 • SESSdb34877a4022e0a5c40d60cffaeb5307 šī sīkdatne nepieciešama tikai satura administratoriem priekš autentifikācijas.
 • maintenance_message - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai atkārtoti nerādītos satura vai platformas adminstratora paziņojumi (tādi, ar kuriem satura patērētājs ir iepazinies un nospiedis pogu "Aizvērt").
 • allowCookies – šī sīkdatne nosaka vai Jūs esat piekritis sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem un vai turpmāk attēlot paziņojumu par sīkdatņu lietojumu.
 1. Statistika:

Šajā tīmekļvietnē tiek izmantota uzņēmuma „Google Inc” programma „Google Analytics, kura izmanto sīkdatnes, kas tiek glabātas Jūsu datorā un ļauj analizēt to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu. Šo sīkdatņu radītā informācija par to, kā izmantojat šo interneta lapu, tiek nosūtīta uz „Google” serveri ASV un tur saglabāta. Jūsu IP adrese, pielietojot IP-anonimizāciju, tiek saīsināta Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas teritorijā un tikai izņēmuma gadījumos var tikt nodota apstrādei ASV atrodošos Google serveros. „Google” izmanto šo informāciju, lai izvērtētu to, kā izmantojat attiecīgo interneta lapu, lai interneta lapu uzturētājiem sagatavotu ziņojumus par aktivitātēm attiecīgajās interneta lapās un sniegtu citus ar interneta lapu un interneta izmantošanu saistītus pakalpojumus. “Google” nekādā gadījumā nesaista šeit saņemto IP adresi ar jebkuru citu informāciju, kura ir “Google” rīcībā. „Google” nepieciešamības gadījumā šo informāciju var sniegt trešajām personām, ja tas ir likumos noteikts vai ja trešās personas uzņēmuma „Google” uzdevumā veic šo datu apstrādi.

 • _ga, _gat, _gid - šīs trīs sīkdatnes nepieciešamas visiem lietotājiem, lai atļautu apmeklējuma datu nodošanu statistikas uzkrāšanas rīkam google analytics.

Neakceptējot statistikas sīkdatņu izmantošanu, apmeklējuma dati netiek iekļauti google analytics statistikā.

 1. Sociālo mediju:
 • _cfduid - šī sīkdatne nepieciešama visiem lietotājiem, lai varētu dalīties savos sociālajos tīklos ar satura vienību.

Jums ir tiesības nepiekrist šādu statistisku datu veidošanai, uzkrāšanai un apstrādei, jebkurā laikā manuāli atslēdzot sīkdatņu apstrādes mehānisma lietošanu pārlūkprogrammā.

Mainīt sīkdatņu iestatījumus vai tās dzēst iespējams interneta pārlūkprogrammas iestatījumos. Pievienojam saites uz populārāko pārlūkprogrammu sīkdatņu pārvaldības informācijas resursiem:

Vairāk informācijas, kā kontrolēt sīkdatnes atbilstoši ierīces pārlūkprogrammai, var atrast tīmekļvietnē: www.aboutcookies.org.

Privātuma politika

 

(grozīts ar 13.01.2023. Valsts valodas centra direktora rīkojumu Nr. 3-1.4/8)

 

I. Vispārīgie noteikumi

 

1. Valsts valodas centra (turpmāk – centrs) privātuma politikas mērķis ir sniegt datu subjektiem (turpmāk – Jūs) informāciju par to, kādam nolūkam centrs iegūst personas datus, par iegūstamajiem datu apjomiem un datu apstrādes termiņiem, par datu aizsardzību, kā arī informēt Jūs par Jūsu tiesībām un pienākumiem.

 

2. Apstrādājot personas datus, centrs ievēro Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula, turpmāk – Regula), kā arī citus normatīvos aktus privātuma un personas datu apstrādes jomā.

 

3. Centra privātuma politika attiecas uz ikvienu fizisko personu, kuras personas datus apstrādā centrs, un tā ir attiecināma uz personas datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā Jūs vai jebkura cita fiziskā persona ir sniegusi personas datus: centra interneta vietnē, papīra formātā vai telefoniski.

 

4. Centra sīkdatņu politika ir pieejama centra tīmekļa vietnē.

 

II. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija

 

5. Pārziņa identitāte un kontaktinformācija:

pārzinis ir centrs, reģ. Nr. 90000463460, juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 15, Rīga, LV-1050; tīmekļa vietne: www.vvc.gov.lv; e-pasts: pasts@vvc.gov.lv; tālr.: +371 67331814.

(grozīts ar 13.01.2023. centra direktora rīkojumu Nr. 3-1.4/8)

 

6. Kontaktinformācija personas datu aizsardzības jautājumos:

e-pasts: DAS@vvc.gov.lv. Vēršam uzmanību, ka centra datu aizsardzības speciālists nesniedz vispārīga rakstura konsultācijas citām personām par personas datu apstrādes atbilstību Regulai un Fizisko personu datu apstrādes likumam, bet veic Regulas 39. pantā minētos uzdevumus, kā arī sniedz vispārīgu informāciju par centra veikto personas datu apstrādi.

 

III. Personas datu aizsardzības principi

 

7. Apstrādājot personas datus, jāievēro šādi personas datu aizsardzības principi:

7.1. personas datu likumīga, taisnīga un pārredzama apstrāde;

7.2. personas datu vākšana tikai konkrētiem, skaidriem un likumīgiem nolūkiem un to tāda apstrāde, lai tā būtu saderīga ar šiem likumīgajiem nolūkiem;

7.3. tikai tāda personas datu apstrāde, kas ir atbilstoša un nepieciešama attiecīgajiem nolūkiem;

7.4. precīzu un atjauninātu personas datu uzturēšana un pasākumu veikšana, lai nodrošinātu, ka neatbilstoši personas dati tiek nekavējoties dzēsti vai laboti;

7.5. personas datu saglabāšana tādā formā, kas ļauj identificēt datu subjektus, un ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams, atbilstoši attiecīgajiem personas datu apstrādes nolūkiem;

7.6. atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšana, lai nodrošinātu to, ka personas dati tiek glabāti droši un tiek aizsargāti pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, kā arī pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai kaitējumiem.

 

8. Centrs ir atbildīgs par atbilstības pierādīšanu iepriekš minētajiem personas datu aizsardzības principiem.

 

IV. Personas dati un datu veidi un to apstrādes nolūki

 

9. Centrā tiek apstrādāti šādi personas dati šādiem nolūkiem:

9.1. amatu kandidātu vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija, darba pieredze, izglītība (ieskaitot kursus un sertifikātus), valodu prasme, cita informācija, kā arī informācija, kuru Jūs vēlaties sniegt centram, lai nodrošinātu personāla (pretendentu) atlases konkursa norisi un savas leģitīmās intereses, ciktāl tās saistītas ar personāla (pretendentu) atlasi;

9.2. vārds, uzvārds un cita informācija, kas nepieciešama, lai nodibinātu amata (dienesta, darba) tiesiskās attiecības;

9.3. vārds, uzvārds un cita informācija, kas nepieciešama līgumu slēgšanai, lai nodrošinātu līgumisko attiecību nodibināšanu;

9.4. vārds, uzvārds, personas kods, adrese, kā arī informācija, kuru Jūs pats(-i) esat sniedzis(-gusi), un centram nepieciešamā informācija, lai izpildītu uz centru attiecināmu juridisku pienākumu;

9.5. vārds, uzvārds un cita informācija, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot centram likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

9.6. balss skaņa, mutvārdu informācija, kuru Jūs vēlaties sniegt centram, t. sk. vārds, uzvārds, situācijas izklāsts, lai veiktu telefonsarunu ierakstu kvalitātes kontroles nodrošināšanai.

 

V. Apstrādes juridiskais pamats

 

10. Centra veiktās personas datu apstrādes juridiskais pamats:

10.1. personas datu apstrādes nolūks – personāla atlases konkursa norises un savu leģitīmo interešu nodrošināšana, ciktāl tās saistītas ar personāla atlasi:

10.1.1. Jūsu kā pretendenta personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu uz centru attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts; Valsts civildienesta likums un Darba likums);

10.1.2. saņemot Jūsu kā pretendenta pieteikumu, centram rodas leģitīma interese apstrādāt Jūsu pieteikumu, izvērtējot tajā sniegto informāciju, organizējot pārrunu procedūru, veicot pārrunas un nodrošinoties ar pierādījumiem, kas pamato attiecīgā procesa tiesisku norisi. Strīdus gadījumā atlases procesā iegūtā informācija var tikt izmantota, lai atspoguļotu attiecīgā procesa tiesisku norisi (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts);

10.2. personas datu apstrādes nolūks – dienesta, darba tiesisko attiecību nodibināšana (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);

10.3. personas datu apstrādes nolūks – telefonsarunu ieraksta veikšana kvalitātes kontroles nodrošināšanai. Centra mērķis ir informēt Jūs un sabiedrību par normatīvo aktu ievērošanu valsts valodas lietošanas jomā, kā arī uzraudzīt normatīvo aktu ievērošanu valsts valodas lietošanas jomā. Lai konsultāciju laikā informācija Jums un sabiedrībai būtu sniegta precīzi un saprotamā valodā, kā arī lai centram neveidotos konfliktsituācijas par Jums vai sabiedrībai sniegto informāciju, centrs ieraksta telefonsarunas to analīzei un darbības uzlabošanai (Regulas 6. panta 1. punkta e) un f) apakšpunkts, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 10. panta sestā daļa – pienākums pārbaudīt un uzlabot sabiedrībai sniegto pakalpojumu kvalitāti);

10.4. personas datu apstrādes nolūks – uz centru attiecināma juridiska pienākuma izpilde. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai centrs varētu izpildīt savas funkcijas un uzdevumus, kuri tam deleģēti normatīvajos aktos (Regulas 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts; Valsts valodas centra nolikums, Valsts valodas likums u. c.);

10.5. personas datu apstrādes nolūks  līgumisko attiecību nodibināšanas nodrošināšana (Regulas 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts);

10.6. personas datu apstrādes nolūks tāda uzdevuma izpilde, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot centram likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras (Regulas 6. panta 1. punkta e) apakšpunkts, Valsts valodas centra nolikums, Valsts valodas likums);

10.7. personas datu apstrādes nolūks – centra vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošana. Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai centrs varētu ievērot leģitīmās intereses (Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts).

 

VI. Personas datu apstrāde, aizsardzība un glabāšana

 

11. Jūsu personas datu aizsardzībai centrs izmanto dažādus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus. Jūsu personas datus uzglabā droši, un tie ir pieejami ierobežotam cilvēku skaitam, proti, tikai pilnvarotām personām.

 

12. Jūsu personas datu saņēmēji ir centrs un tā pilnvarotās personas, Jūs pats(-i), apstrādātāji, tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes, kā arī tiesa normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.

 

13. Laikposms, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai:

13.1. pretendentu darbā (dienestā) pieteikšanās dokumenti (pieteikumi, CV u. c.), kas iegūti personāla atlases konkursa laikā, pilnībā vai daļēji tiks glabāti, līdz tie vairs nebūs nepieciešami (saskaņā ar lietu nomenklatūru) centra leģitīmo interešu nodrošināšanai. Gadījumā, ja centrs saņem sūdzības par konkrēto personāla atlases procesu, tad visa personāla atlases procesā apstrādātā informācija tiks saglabāta tik ilgi, cik nepieciešams konkrētajam procesam;

13.2. telefonsarunu ieraksti tiks glabāti 3 mēnešus. Minētais laiks ir pietiekošs, lai centrs varētu veikt konsultāciju/atbilžu sniegšanas analīzi. Gadījumā, ja rodas konfliktsituācija, telefonsarunu ieraksti tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams situācijas atrisināšanai;

13.3. visa informācija, kas nepieciešama uz centru attiecināma juridiska pienākuma izpildei, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešamas personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem;

13.4. personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:

13.4.1. kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs varat vai centrs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, prasības vešana tiesā vai noilguma ievērošana u. tml.);

13.4.2. kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums personas datus glabāt.

 

Pēc tam, kad šajā punktā minētie kritēriji nav piemērojami, Jūsu personas dati tiks dzēsti vai iznīcināti, vai nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

 

14. Jums ir šādas tiesības:

14.1. saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi vai apstrādes ierobežošanu vai iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz centra leģitīmajām interesēm). Šīs tiesības ir īstenojamas, ciktāl personas datu apstrāde neizriet no centra pienākumiem, kas tam ir uzlikti saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs;

14.2. iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā. Dokumentus centrs pieņem klātienē, centra juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu), vai izmantojot pastu, elektronisko pastu (ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus) vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv;

14.3. saņemt savus personas datus, ko Jūs esat sniedzis(-gusi) un kas tiek apstrādāti, rakstveida formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem.

 

15. Atbildi Jums centrs nosūtīs pa pastu uz Jūsu deklarēto dzīvesvietas adresi vai uz Jūsu norādīto elektroniskā pasta adresi ar drošu elektronisko parakstu, ja atbildi Jūs vēlaties saņemt elektroniski.

 

16. Centrs nodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja Jums ir pamatotas bažas par to, ka centrs veic Jūsu personas datu apstrādi neatbilstoši normatīvo aktu prasībām, Jums ir tiesības iesniegt par to sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv) Elijas ielā 17, Rīgā, LV-1050.

 

VII. Personas datu nosūtīšana uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai

 

17. Personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti, kas nav ES vai EEZ dalībvalsts, vai starptautiskai organizācijai.

 

VIII. Noslēguma jautājumi

 

18. Centra privātuma politika ir spēkā no tās apstiprināšanas dienas.

 

19. Centrs ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju centra tīmekļa vietnē.