Budžeta līdzekļu izlietojums

Saskaņā ar likuma "Likums par budžetu un finanšu vadību" 14.panta otro daļu.

Valsts valodas centra amatpersonu atalgojums

Valsts valodas centra amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām (saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk − Atlīdzības likums) 3. pantu)

Valsts valodas centra amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka saskaņā ar Atlīdzības likumu atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un amatpersonas (darbinieka) kategorijai.

Amatam atbilstošo mēnešalgas grupu nosaka, pamatojoties uz amatu saimi un līmeni saskaņā ar 2013. gada 29. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību”.

Amata saimi un līmeni nosaka klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam.

Amatpersonas (darbinieka) kategoriju nosaka, piemērojot individuālā vērtējuma kritērijus:

 • amatpersonas (darbinieka) darba izpildes novērtējums;
 • profesionālās pieredzes, kas ir būtiska amata funkciju izpildei, ilgums.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa noteikumiem Nr.225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

Nr. p.k. Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs (euro vai %) Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1. Piemaksa par plānotā prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu 5 − 20% no mēnešalgas proporcionāli periodam par kuru noteikta piemaksa Atlīdzības likuma 14. panta pirmā daļa. Izvērtējot nepieciešamību aizvietot prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), tiek ņemta vērā pienākumu sarežģītība, apjoms, regularitāte un ilgums.
2. Piemaksa par neplānoti prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka), vakanta amata (darba) pienākumu un papildu pienākumu pildīšanu Līdz 30% no mēnešalgas Atlīdzības likuma 14. panta pirmā daļa. Izvērtējot papildu pienākumu sarežģītību, apjomu, regularitāti un ilgumu.
3. Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti Līdz 40% no mēnešalgas Atlīdzības likuma 14. panta divpadsmitā daļa. Izvērtējot finanšu iespējas, darba kvalitāti un sasniegto rezultātu.
4. Prēmija saskaņā ar amatpersonas (darbinieka) ikgadējo darba izpildes novērtējumu Līdz 75% no mēnešalgas Atlīdzības likuma 16. panta otrā daļa, Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumu Nr. 66 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” 35. punkts. Izvērtējot finanšu iespējas atbilstoši darba izpildes novērtējumam.
Nr. p.k. Sociālās garantijas veids Sociālās garantijas apmērs (euro vai %) Piešķiršanas pamatojums vai kritēriji
1. Pabalsts amatpersonai (darbiniekam), kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam 50% apmērā no mēnešalgas vienu reizi kalendāra gadā Atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas 7. punkts.
2. Atlaišanas pabalsts Atlīdzības likuma noteiktajā apmērā Atlīdzības likuma 17. pants.
3. Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi Vienas minimālās mēneša darba algas apmērā Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" 36. pants.
4. Atvaļinājuma pabalsts Līdz 50% no mēnešalgas Atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas 8. punkts. Kritēriji (pēc pilna ikgadējā atvaļinājuma izņemšanas):
1) darba izpildes novērtējums;
2) nodarbinātības ilgums iestādē.
5. Kvalifikācijas celšanas izdevumi 100% no pakalpojumu sniedzēju noteiktās maksas par kvalifikācijas paaugstināšanu Atlīdzības likuma 27. pants, Valsts valodas centra darbinieku un ierēdņu mācību plāns.
6. Transporta izdevumi Esošo finanšu līdzekļu ietvaros un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā Atlīdzības likuma 29. pants.
7. Sakaru izdevumi Esošo finanšu līdzekļu ietvaros Atlīdzības likuma 32. pants.
8. Veselības apdrošināšana Esošo finanšu līdzekļu ietvaros un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā Atlīdzības likuma 37. pants. Valsts valodas centrs veic amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuriem uz veselības apdrošināšanas polises iegādes brīdi ir beidzies pārbaudes laiks.
9. Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem Esošo finanšu līdzekļu ietvaros un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā Atlīdzības likuma 37. pants.

Saskaņā ar Atlīdzības likuma 3. pantu Valsts valodas centra amatpersonām (darbiniekiem) piešķir:

 • vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1. – 4. klasē;
 • trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;
 • vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, amatpersonai (darbiniekam) vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi.

Valsts valodas centrs amatpersonām (darbiniekiem) apmaksātus atvaļinājumus piešķir saskaņā ar Atlīdzības likumu un Darba likumu:

 • ikgadējo atvaļinājumu;
 • papildatvaļinājumu:
  • ja darba izpilde pārsniedz prasības visā novērtēšanas periodā vai pārsniedz prasības atsevišķos novērtēšanas perioda posmos vai atsevišķos darba izpildes kritērija aspektos (novērtējums teicami vai ļoti labi) – 6 darba dienas; ja darba izpilde atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā (novērtējums labi) – 5 darba dienas;
  • par darba izpildes intensitāti un atbildības pakāpi – ievērojot Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” noteikto papildatvaļinājuma dienu limitu attiecīgās amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtējumam;
 • mācību atvaļinājumu;
 • bērna kopšanas atvaļinājumu.