Valsts valodas centra budžets:

Valsts budžeta programmu un apakšprogrammu aktuālās tāmes

Saskaņā ar likuma "Likums par budžetu un finanšu vadību" 14.panta otro daļu.

Valsts valodas centra amatpersonu atalgojums

Valsts valodas centra amatpersonu un darbinieku atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām (saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma (turpmāk − Atlīdzības likums) 3. pantu)

Valsts valodas centra amatpersonām (darbiniekiem) mēnešalgu nosaka saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu atbilstoši apstiprinātajai mēnešalgas grupai un intervālam un 2022. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 361 "Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients".

Amata saimi un līmeni nosaka klasificējot amatu pēc vienotās amatu klasifikācijas atbilstoši 2022. gada 26. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 262 “Valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogs, amatu klasifikācijas un amatu apraksta izstrādāšanas kārtība”.

Saskaņā ar 2016. gada 12. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 225 „Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

Nr. p. k.

Piemaksas vai prēmijas veids, naudas balva

Piemaksas, prēmijas vai naudas balvas apmērs
(euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums  vai kritēriji

1

2

3

4

1.

Piemaksa par plānotā prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu 

5% − 20% no mēnešalgas proporcionāli aizvietošanas periodam

Atlīdzības likuma 14. panta pirmā daļa. Izvērtējot nepieciešamību aizvietot prombūtnē esošu amatpersonu (darbinieku), tiek ņemta vērā pienākumu sarežģītība, apjoms, regularitāte un ilgums. 

2. 

Piemaksa par neplānoti prombūtnē esošas amatpersonas (darbinieka) aizvietošanu un papildu pienākumu pildīšanu 

Līdz 30% no mēnešalgas

Atlīdzības likuma 14. panta pirmā daļa. Izvērtējot papildu pienākumu sarežģītību, apjomu, regularitāti un ilgumu. 

3.

Piemaksa par nozīmīgu ieguldījumu iestādes stratēģisko mērķu sasniegšanā

Līdz 30% no mēnešalgas

Atlīdzības likuma 14. panta divpadsmitā daļa. Izvērtējot finanšu iespējas un sasniegto rezultātu.

4.

Prēmija atbilstoši amatpersonas (darbinieka) ikgadējās darbības un tās rezultātu novērtējumam

Līdz 75% no mēnešalgas

1) Atlīdzības likuma 16. panta otrā daļa;

2) 2022. gada 21. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 361 "Noteikumi par valsts institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību, kā arī par profesijām un specifiskajām jomām, kurām piemērojams tirgus koeficients" 25. punkts.

Izvērtējot finanšu iespējas un atbilstoši darba izpildes novērtējumam.

Nr.
p. k.

Sociālās garantijas veids

Sociālās garantijas apmērs (euro vai %)

Piešķiršanas pamatojums  vai kritēriji

1

2

3

4

1.

Pabalsts amatpersonai (darbiniekam), kuras apgādībā ir bērns invalīds līdz 18 gadu vecumam

750 euro apmērā vienu reizi kalendārajā gadā

Atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas 7. punkts.

2.

Atlaišanas pabalsts

Atlīdzības likuma noteiktajā apmērā

Atlīdzības likuma 17. pants.

3.

Pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi

Vienas minimālās mēneša darba algas apmērā

1) Atlīdzības likuma 20. pants;

2) Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumu Nr. 565 "Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām" VI. nodaļa.

4.

Atvaļinājuma pabalsts

Līdz 50% no mēnešalgas vienu reizi kalendārajā gadā

Atlīdzības likuma 3. panta ceturtās daļas 8. punkts.

Kritēriji: 1) darba izpildes novērtējums; 2) nodarbinātības ilgums iestādē.

5.

Kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšana

100% no pakalpojumu sniedzēju noteiktās maksas par kvalifikācijas paaugstināšanu

Atlīdzības likuma 27. pants, Valsts valodas centra darbinieku un ierēdņu mācību plāns.

6.

Transporta izdevumi

Esošo finanšu līdzekļu ietvaros un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā

Atlīdzības likuma 29. pants.

7.

Sakaru izdevumi

Esošo finanšu līdzekļu ietvaros

Atlīdzības likuma 32. pants.

8.

Veselības apdrošināšana

Esošo finanšu līdzekļu ietvaros un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā

Atlīdzības likuma 37. pants.

Valsts valodas centrs veic amatpersonu (darbinieku) veselības apdrošināšanu amatpersonām (darbiniekiem), kuriem uz veselības apdrošināšanas polises iegādes brīdi ir beidzies pārbaudes laiks.

9.

Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem

Esošo finanšu līdzekļu ietvaros un normatīvajos aktos noteiktajā apmērā

Atlīdzības likuma 37. pants.

10.

Speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu iegādes izdevumu kompensācija

Līdz 100 euro vienu reizi trijos gados

Ministru kabineta 2002. gada 6. augusta noteikumu Nr. 343 “Darba aizsardzības prasības, strādājot ar displeju” 14. punkts.

Kritērijs kompensācijas izmaksai  obligātajā veselības pārbaudē konstatēts, ka amata (darba) pienākumu veikšanai amatpersonai (darbiniekam) nepieciešami redzi uzlabojoši medicīniski optiskie līdzekļi.

 

Saskaņā ar Atlīdzības likuma 3. pantu Valsts valodas centra amatpersonām (darbiniekiem) piešķir:

 • vienu apmaksātu brīvdienu pirmajā skolas dienā sakarā ar bērna skolas gaitu uzsākšanu 1.–4. klasē;
 • trīs apmaksātas brīvdienas sakarā ar stāšanos laulībā;
 • vienu apmaksātu brīvdienu izlaiduma dienā, amatpersonai (darbiniekam) vai tā bērnam absolvējot izglītības iestādi.

Valsts valodas centrs amatpersonām (darbiniekiem) apmaksātus atvaļinājumus piešķir saskaņā ar Atlīdzības likumu un Darba likumu:

 • ikgadējo atvaļinājumu;
 • papildatvaļinājumu:
  • ja darba izpilde pārsniedz prasības visā novērtēšanas periodā vai pārsniedz prasības atsevišķos novērtēšanas perioda posmos vai atsevišķos darba izpildes kritērija aspektos (novērtējums teicami vai ļoti labi) – 6 darba dienas; ja darba izpilde atbilst prasībām visā novērtēšanas periodā (novērtējums labi) – 5 darba dienas;
  • par darba izpildes intensitāti un atbildības pakāpi – ievērojot Ministru kabineta 2010. gada 21. jūnija noteikumiem Nr. 565 „Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku sociālajām garantijām” noteikto papildatvaļinājuma dienu limitu attiecīgās amatpersonas (darbinieka) darbības un tās rezultātu novērtējumam;
 • mācību atvaļinājumu;
 • bērna kopšanas atvaļinājumu.