Ierobežotas pieejamības informācijas saraksts

 

Ierobežotas pieejamības informācija ir tāda informācija, kura ir paredzēta ierobežotam personu lokam sakarā ar darba vai dienesta pienākumu veikšanu un kuras izpaušana vai nozaudēšana šīs informācijas rakstura un satura dēļ apgrūtina vai var apgrūtināt iestādes darbību, nodara vai var nodarīt kaitējumu personu likumiskajām interesēm (Informācijas atklātības likums).

1. Ierobežotas pieejamības informācijas statuss noteikts ar likumu:

Nr.

Informācijas veids, tēma, atsevišķa dokumenta vai to veida nosaukums

Ierobežotas pieejamības informācijas statusa pamatojums

Ierobežotas pieejamības informācijas statusa ilgums

 1.  

Informācija, kas atklāj iesnieguma iesniedzēja identitāti un iesniegumā norādītie fakti, ja nav saņemta iesniedzēja piekrišana izpaust informāciju.

Iesniegumu likuma 9. pants,

2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) 4. panta 1) apakšpunkts, 6. panta 1. punkts.

Visu laiku.

Aizliegts bez iesnieguma iesniedzēja piekrišanas izpaust informāciju, kas atklāj viņa identitāti, izņemot gadījumu, kad iestādei saskaņā ar likumu šāda informācija ir jāizpauž.

 1.  

Centra sarakste ar informācijas (vispārpieejamas vai ierobežotas pieejamības informācijas) pieprasītājiem – fiziskām un juridiskām personām un ziņas par šīm personām.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts un 11. panta sestā daļa,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. panta 1. punkts.

Visu laiku.

 1.  

Informācija, kas ir komercnoslēpums, izņemot gadījumus, kad ir noslēgts iepirkuma līgums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai cita veida līgums par rīcību ar valsts vai pašvaldības finanšu līdzekļiem un mantu.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 3. punkts un 7. punkta piektā daļa,

Komerclikuma 19. panta trešā daļa,

Publisko iepirkumu likuma 14. pants un 40. panta trešā daļa.

Informācija par komercnoslēpumu ir ierobežotas pieejamības informācija līdz brīdim, kad komersants paziņo iestādei par komercnoslēpuma statusa izbeigšanu vai kad attiecīgā informācija kļuvusi vispārpieejama trešajām personām.

 1.  

Publisko iepirkumu pretendentu piedāvājumi un pieteikumi, kas satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 3. punkts,

Publisko iepirkumu likuma 14. pants.

Visu laiku, izņemot Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 3. punktā noteiktajā gadījumā.

Informācija par komercnoslēpumu ir ierobežotas pieejamības informācija līdz brīdim, kad komersants paziņo iestādei par komercnoslēpuma statusa izbeigšanu vai kad attiecīgā informācija kļuvusi vispārpieejama trešajām personām.

 1.  

Iepirkumu piedāvājumu, pieteikumu esība, skaits, saturs.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts,

Publisko iepirkumu likuma 38. panta piektā daļa.

Līdz piedāvājumu atvēršanai.

 1.  

Iepirkumu piedāvājumu, pieteikumu vērtēšanas process

Publisko iepirkumu likuma 38. panta piektā daļa, 40. panta ceturtā daļa

Līdz lēmuma pieņemšanai un rezultātu paziņošanai.

 1.  

Centra grāmatvedībā esošā informācija un dati, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem nav iekļauti centra pārskatos.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts,

likuma "Par grāmatvedību" 4. pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. panta 1. punkts.

Pieejama vienīgi revīzijām, nodokļu administrācijai nodokļu aprēķināšanas pareizības pārbaudei, kā arī citām valsts institūcijām normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

 1.  

Informācija, ko centrs saņem, pamatojoties uz līgumiem par pakalpojumu sniegšanu.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 3. punkts,

Likuma "Par grāmatvedību" 4. pants.

Visu laiku, izņemot Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 3. punktā noteiktajā gadījumā.

 1.  

Administratīvā pārkāpuma lietas.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts,

Likuma "Par fizisko personu datu apstrādi kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma procesā" 17. pants,

Administratīvās atbildības likums,

Administratīvo sodu likums par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā,

likuma "Par tiesu varu" 28.pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. panta 1. punkts.

Visu laiku.

 1.  

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra Sodu reģistrā iekļautās ziņas.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1.  un 4. punkts,

Sodu reģistra likuma 3. pants,

Visu laiku.

 1.  

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes izstrādātā un uzturētā datorprogrammas komplekta "Personas datu pārlūks" iekļautās ziņas.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts, 8. pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. panta 1. punkts.

Visu laiku.

 1.  

Uzņēmumu reģistra Informācijas portālā iekļautie personas dati.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. un 4. punkts, 8. pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. panta 1. punkts.

Visu laiku.

 1.  

Administratīvās lietas.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts,

Administratīvā procesa likuma 54. panta otrā daļa,

Iesniegumu likuma 9. panta pirmā daļa,

likuma "Par tiesu varu" 28.pants.

Visu laiku.

 1.  

Civillietas.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts,

likuma "Par tiesu varu" 28.pants.

Visu laiku.

 1.  

Dokumenti, kas iegūti un ir nepieciešami tiesvedības sagatavošanas procesā vai ierosinātās tiesvedības procesā (neatkarīgi no tiesvedības procesa statusa – slēgts vai atklāts), kurā viens no procesa dalībniekiem ir centrs, ja attiecīgās informācijas izplatīšanas dēļ var tikt nodarīts kaitējums centra vai citu personu likumiskajām interesēm.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 1. punkts,

Iesniegumu likuma 9. panta pirmā daļa,

likuma "Par tiesu varu" 28.3 pants un 28.4 pants.

 

Visu laiku.

 1.  

Tiesvedības dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrā daļa, 8. pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. panta 1. punkts.

Visu laiku.

 1.  

Trauksmes cēlēja identitāte un trauksmes ziņojumā norādīto personu identitāte.

Trauksmes celšanas likuma 11. un 12. pants.

Visu laiku.

 

 

2. Informācija centra iekšējai lietošanai:

Nr.p.k.

Informācijas veids, tēma, atsevišķa dokumenta vai to veida nosaukums

Ierobežotas pieejamības informācijas statusa pamatojums

Ierobežotas pieejamības informācijas statusa ilgums

 1.  

Vadības rezolūcija.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts un 6. pants.

Līdz brīdim, kad pieņemts centra lēmums par attiecīgo lietu vai dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības dokuments, nosūtīts adresātam.

 1.  

Centra sagatavoto dokumentu projekti (vēstuļu, ārējo tiesību aktu, informatīvo ziņojumu, attīstības plānošanas plānu, protokolu, atzinumu, slēdzienu, skaidrojumu, viedokļu, lēmumu, normatīvo aktu u.c. projekti) un darba materiāli to izstrādei.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts un 6. panta pirmā un otrā daļa,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. panta 1. punkts.

Līdz brīdim, kad par attiecīgo lietu pieņemts lēmums (parakstīts dokuments) vai dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības informācija, nosūtīts adresātam vai publicēts.

 1.  

Nodarbinātā dienesta ziņojums, paskaidrojums,  komandējuma atskaite vai atskaite par kvalifikācijas celšanas pasākumu, viedoklis, atzinums, rezolūcija un dokumenti, kas paredzēti un noteikti iestādes iekšējai lietošanai.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts un 6. pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. panta 1. punkts.

Līdz brīdim, kad pieņemts centra lēmums par attiecīgo lietu vai dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības dokuments, nosūtīts adresātam.

 1.  

Informācija, kas paredzēta un noteikta centra iekšējai lietošanai (piemēram, rīkojumi pamatdarbības jautājumos, anonīmo personu iesniegumi, saņemto dokumentu reģistrs, centra slēgtie līgumi utt. dokumenti, kas attiecas uz centra darba organizēšanu), izņemot vispārpieejamu informāciju (piemēram, ko iestāde ievieto internetā).

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts un 6. pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. panta 1. punkts.

Līdz brīdim, kad pieņemts centra lēmums par attiecīgo lietu vai dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības dokuments, nosūtīts adresātam.

 1.  

Centra sarakste ar tiesībsargājošām iestādēm par konkrētu tiesību subjektu vai personu.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrā daļa, 8. pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. panta 1. punkts.

Visu laiku.

 1.  

No citām institūcijām saņemtā informācija, kurai informācijas sniedzējs vai dokumenta autors ir piešķīris statusu „IEROBEŽOTA PIEEJAMĪBA”, un sarakste par šo informāciju.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2., 3., 4., 5. punkts un trešā daļa.

1 gads, ja attiecīgā institūcija nav noteikusi jaunu termiņu vai arī atcēlusi statusu pirms termiņa.

 1.  

Centra nodarbināto algu un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu uzskaites dokumenti.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts un 6. pants.

Visu laiku, kamēr pastāv rekvizīti.

 1.  

Piešķirtie rekvizīti (lietotājvārdi, paroles utml.) darbam ar centra informācijas tehnoloģijas resursiem, tai skaitā domēnu, lokālo tīklu, datortehniku, programmnodrošinājumu un informācijas sistēmām, kā arī citu iestāžu datu bāzēm un informācijas sistēmām.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts un 6. pants.

Darba likuma 81. pants.

Visu laiku.

 1.  

Dokumentu pārvaldības sistēma DocLogix.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. panta 1. punkts.

Visu laiku.

 1.  

Resursu vadības sistēma Horizon.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. panta 1. punkts.

Visu laiku.

 1.  

Ārdurvju kontroles sistēma

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. panta 1. punkts.

Visu laiku

 1.  

Centra informācijas sistēmu dokumenti un dati – administratoru rokasgrāmata; instalācijas instrukcija; programmu licenču instalācijas kodi un datnes; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu konfigurācijas parametri; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu lietotāju piekļuves rekvizīti; informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu drošības dokumentācija.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts,

Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām",

Darba likuma 81. pants.

Visu laiku.

 1.  

Audita un revīzijas ziņojumu, ieteikumu ieviešanas projekti.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. panta pirmā daļa

Visu laiku.

 1.  

Datu apstrādes darbību reģistrs, personas datu apstrādes atbilstības novērtējums u.tml. novērtējumi vai ziņojumi par ietekmi uz personas datu aizsardzību.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts, 6. panta pirmā daļa un otrās daļas 2. punkts.

Visu laiku.

 1.  

Disciplinārlietu izskatīšanas un disciplinārsodu piemērošanas dokumenti, sūdzību izskatīšanas materiāli u.tml. pārbaudes lietas saistītas ar centra nodarbināto rīcību.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts un 5. punkts, 6. pants.

 

Visu laiku.

 1.  

Centra nodarbināto savstarpējā sarakste, tajā skaitā sarakste ar elektroniskā pasta starpniecību, kas nepieciešama, sagatavojoties lietu kārtošanai.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts un 6. pants.

 

Līdz brīdim, kad pieņemts centra lēmums par attiecīgo lietu vai dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības dokuments, nosūtīts adresātam.

 1.  

Centra iekšējie normatīvie akti (izņemot tos, kas ir vispārpieejami, klasificēti kā valsts noslēpuma objekts).

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts un 6. pants.

1 gads no dokumenta apstiprināšanas brīža.

 1.  

Latviešu valodas ekspertu komisijas, centra vai citu nodarbināto un darba grupu protokolu, lēmumu projekti.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts un 6. pants.

Līdz brīdim, kad pieņemts centra lēmums par attiecīgo lietu vai dokuments, kas netiek klasificēts kā ierobežotas pieejamības dokuments, nosūtīts adresātam.

 1.  

Latviešu valodas ekspertu komisijas un tās apakškomisiju materiāli un tiem pievienotie dokumenti, atzinumi, skaidrojumi, ieteikumi, novērtējumi, darba materiāli to izstrādei.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. punkts un 6. pants.

1 gads no dokumenta apstiprināšanas brīža.

         

 

3. Informācija par fiziskās personas privāto dzīvi:

Nr.p.k.

Informācijas veids, tēma, atsevišķa dokumenta vai to veida nosaukums

Ierobežotas pieejamības informācijas statusa pamatojums

Ierobežotas pieejamības informācijas statusa ilgums

 1.  

Informācija, kuras izpaušana nodara vai var nodarīt kaitējumu personas likumiskajām interesēm un attiecās uz personas privāto dzīvi, kā arī jebkāda informācija, kas attiecās uz identificējamu fizisko personu un ietver fizisko personas datus

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,

Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1)apakšpunkts, 6. pants, 9. panta 1., 2. punkts.

Visu laiku.

 1.  

Centra nodarbināto izstrādāti iekšējās aprites dokumenti personāla jautājumos (iesniegums, paskaidrojums u. c., ja satur informāciju par fiziskās personas privāto dzīvi).

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. un 4. punkts un 8. pants

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4.un 6. pants.

Visu laiku.

 1.  

Nodarbināto personas kontu kartiņas.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,

Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. panta 1. punkts.

Visu laiku.

 1.  

Rīkojumi personāla jautājumos.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,

Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4., 6. pants

Darba likuma 149. un 150. pants..

Visu laiku.

 1.  

Nodarbināto personas lietas un ar personāla uzskaiti saistītā informācija (t.sk. atbrīvoto nodarbināto personas lietas un dati).

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,

Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts un 6. pants

Darba likuma 38. pants un 93. pants.

Visu laiku.

 1.  

Nodarbināto obligāto veselības pārbaužu dokumenti, darba nespējas lapas, ziņas par veselības stāvokli un profesionālo sagatavotību.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts un 8. pants,

Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pants,

Darba likuma 93. pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) un 15) apakšpunkts, 6. pants un 9. panta 1. punkts.

Visu laiku.

 1.  

Darba līgumos, uzņēmumu līgumos, līdzdarbības līgumos iekļautie fizisko personu dati.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts, 8. pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) un 15) apakšpunkts.

Visu laiku.

 1.  

Darba drošības instruktāžas reģistrācijas žurnāli, centrā notikušo nelaimes gadījumu darbā akti, atzinumi, izmeklēšanas materiāli.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts un 8. pants,

Fizisko personu datu apstrādes likuma 2. pants, 25. pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. pants

Darba likuma 93. pants.

Visu laiku.

 1.  

Centra rīcībā esošajos dokumentos un informācijas sistēmās esošie personas dati un informācija par fiziskās personas privāto dzīvi.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 4. punkts un 8. pants,

Fizisko personu datu apstrādes likuma 25. pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. pants.

Visu laiku.

 

4. Informāciju, kas attiecas uz atestācijas, iesniegto projektu (izņemot projektus, kuru finansēšana paredzēta ar valsts sniegtu galvojumu), konkursu (izņemot konkursus, kas saistīti ar iepirkumiem valsts vai pašvaldības vajadzībām vai citādi saistīti ar rīcību ar rīcību ar valsts vai pašvaldību finanšu līdzekļiem un mantu) un citu līdzīgu rakstura novērtējumu procesu:

Nr.p.k.

Informācijas veids, tēma, atsevišķa dokumenta vai to veida nosaukums

Ierobežotas pieejamības informācijas statusa pamatojums

Ierobežotas pieejamības informācijas statusa ilgums

 1.  

Pieteikuma dokumenti izsludinātajam amatu konkursam, ziņas par pretendentiem, to novērtēšanas dokumenti, dokumenti pirms attiecīgo konkursu izsludināšanas un konkursu norises laikā un ar tiem saistītā dokumentācija (piemēram, darba intervijā iegūtās ziņas, nodarbinātības tiesisko attiecību noformēšanai nepieciešamie dokumenti).

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5. punkts un 8. pants,

Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts un 6. pants,

Darba likuma 38. panta 1. punkts.

Visu laiku. Pieteikuma dokumenti pieejami ar pretendenta piekrišanu.

 1.  

Informācija, kas attiecas uz centra nodarbināto novērtēšanu.  

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. un 5. punkts,

Fizisko personu datu apstrādes likuma 25.pants,

Vispārīgās datu aizsardzības regulas 4. panta 1) apakšpunkts, 6. pants.

Visu laiku.

 1.  

Informācija saistībā ar pārbaužu aktiem, kā arī paskaidrojumi par pārbaudēs konstatētajiem faktiem un dienesta  ziņojumi vadībai par pārbaudēs konstatēto.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 2. un 5. punkts.

Visu laiku.

 1.  

Risku vadības, korupcijas un interešu konflikta risku un citu iekšējo novērtējumu un vadības pārskatu dokumenti.

Informācijas atklātības likuma 5. panta otrās daļas 5. punkts.

1 gads no dokumenta apstiprināšanas brīža.

 

5. Informācijas dienesta vajadzībām

Nr.p.k.

Informācijas veids, tēma, atsevišķa dokumenta vai to veida nosaukums

Ierobežotas pieejamības informācijas statusa pamatojums

Ierobežotas pieejamības informācijas statusa ilgums

 1.  

No citām institūcijām saņemtā informācija, kurai informācijas sniedzējs vai dokumenta autors ir piešķīris statusu „DIENESTA VAJADZĪBĀM”, un sarakste par šo informāciju

Ministru kabineta 2005. gada 26. aprīļa noteikumi Nr. 280 "Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām"

1 gads, ja attiecīgā institūcija nav noteikusi jaunu termiņu vai arī atcēlusi statusu pirms termiņa.

 1.  

No ārvalstu institūcijām, starptautiskām organizācijām vai to institūcijām saņemtā informācija, kurai informācijas sniedzējs vai dokumenta autors ir piešķīris statusu „RESTRICTED” vai „EU RESTRICTED”, un sarakste par šo informāciju

Ministru kabineta 2005. gada 26. aprīļa noteikumi Nr. 280 "Kārtība, kādā aizsargājama informācija dienesta vajadzībām".

Visu laiku, ārvalsts, starptautisko organizāciju radītā informācija tiek nodota atklātībai pēc attiecīgās ārvalsts, starptautiskās organizācijas piekrišanas.