Skaidrojumi
kurjers

Valsts valodas centrs regulāri saņem iedzīvotāju sūdzības par "Bolt" kurjeru valsts valodas neprasmi, tādēļ Valsts valodas centrs skaidro normatīvajos aktos noteiktās valsts valodas lietošanas prasības attiecībā uz kurjeru pakalpojumu sniedzējiem.

Valsts valodas centrs norāda, ka "Bolt" ir Igaunijas Republikā reģistrēta uzņēmuma "Bolt Technology OÜ" transporta pakalpojumu un preču piegādes zīmols. Uzņēmums ir informējis Valsts valodas centru, ka kurjeri, kuri sniedz pakalpojumus "Bolt Food" platformas ietvaros, nav uzņēmuma darbinieki, kā arī uzņēmums nav to darba devējs, jo kurjeri ar uzņēmumu slēdz līgumu kā pašnodarbinātās personas. Slēdzot līgumu, kurjeri iegūst tiesības izmantot "Bolt Food" platformu, lai tās ietvaros varētu noslēgt piegādes līgumus ar pasūtītājiem.

Attiecībā uz valsts valodas lietošanas prasībām kurjeriem Valsts valodas centrs skaidro, ka saskaņā ar Valsts valodas likuma 6. panta otro daļu privātajā sfērā nodarbinātajiem ir jālieto valsts valoda noteiktā apjomā, ja to darbība skar kādu no pantā minētajām likumīgām sabiedriskajām interesēm – sabiedrisko drošību, veselību, tikumību, veselības aizsardzību, patērētāju tiesību un darba tiesību aizsardzību, drošību darba vietā, sabiedriski administratīvo uzraudzību. Plašāks jēdziena "likumīgas sabiedriskās intereses" skaidrojums ir sniegts vadlīnijās, kas pieejamas Valsts valodas centra tīmekļvietnē.

No minētās tiesību normas izriet, ka pašnodarbināto personu pienākums ir noteiktā apjomā pārvaldīt valsts valodu, ja to darbība skar kādu no Valsts valodas likuma 6. panta otrajā daļā minētajām likumīgām sabiedriskajām interesēm.

Pašnodarbinātai personai, kura sniedz kurjera pakalpojumus, ir jāveic saziņa ar pakalpojuma saņēmējiem. Tādējādi, nodrošinot pakalpojuma saņēmēju (patērētāju) tiesību aizsardzību, nav pieļaujama situācija, kurā pašnodarbinātās personas nepietiekamu valsts valodas zināšanu dēļ netiek nodrošināta pilnvērtīga saziņa ar pakalpojuma saņēmējiem.

Papildus minētajam Valsts valodas centrs norāda, ka nepieciešamo valsts valodas zināšanu apjomu profesionālo un amata pienākumu veikšanai nosaka Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumi Nr. 157 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi". Saskaņā ar šiem noteikumiem kurjeram valsts valoda profesionālo un amata pienākumu veikšanai jālieto pamata līmeņa 1. pakāpē (A1). Tātad personai, kura sniedz kurjera pakalpojumus, jāspēj frāzēs un īsos teikumos sazināties par vienkāršiem ikdienas tematiem, tostarp noskaidrot piegādes adresi un citu būtisku informāciju piegādes pakalpojuma nodrošināšanai.

Saskaroties ar situācijām, kad kurjeri, sniedzot savus pakalpojumus, nespēj nodrošināt pilnvērtīgu saziņu ar pakalpojuma saņēmēju, Valsts valodas centrs aicina ziņot, norādot šādu informāciju: ziņas par pakalpojuma sniedzēju (kurjeru), ziņas par notikuma faktiskajiem apstākļiem un "Bolt Food'' platformas pasūtījuma identifikācijas numuru.