Valodas kontrole
Barista

Valsts valodas centrs pēdējā laikā ir saņēmis vairākas sūdzības par iespējamu Valsts valodas likuma pārkāpumu apkalpojošās sfēras uzņēmumos, kuros tiek nodarbināti Ukrainas civiliedzīvotāji. Lielākoties sūdzības ir par kasieriem, pārdevējiem un klientu konsultantiem, kuri, apkalpojot klientus, nespēj lietot valsts valodu.

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā noteiktajam darba devējam ir tiesības nodarbināt Ukrainas civiliedzīvotāju arī bez valsts valodas zināšanām tiktāl, ciktāl tas netraucē darba pienākumu pildīšanu.

Valsts valodas centrs skaidro, ka Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā ietvertais izņēmums attiecībā uz darba pienākumu veikšanai nepieciešamajām valsts valodas zināšanām ir horizontāla speciālā tiesību norma, kas izņēmuma kārtībā uz laiku līdz vienam gadam paredz atkāpes no Valsts valodas likumā noteiktajām valsts valodas lietošanas prasībām. Tādējādi, nodarbinot Ukrainas civiliedzīvotājus, jāņem vērā, ka minētā tiesību norma piemērojama tikai tajos gadījumos, ja konkrētu darba pienākumu veikšana, objektīvi vērtējot, iespējama bez valsts valodas zināšanām. Vienlaikus Valsts valodas centrs vērš uzmanību, ka darba devējam, nodarbinot Ukrainas civiliedzīvotāju bez valsts valodas zināšanām, ir jānodrošina valsts valodas lietotāju tiesību un interešu ievērošana.

Iedzīvotāji ziņo par pārpratumiem un nepatīkamām situācijām, ar kurām sastapušies mazumtirdzniecības veikalos, arī klientu apkalpošanas centros, kuros tiek nodarbināti Ukrainas civiliedzīvotāji bez valsts valodas zināšanām. Visbiežāk šādas situācijas rodas tādēļ, ka apkalpojošā sfērā nodarbinātie Ukrainas civiliedzīvotāji profesionālos un amata pienākumus veic vieni paši, proti, darba devējs nenodrošina Ukrainas civiliedzīvotāja profesionālās darbības veikšanai nepieciešamo saziņu (piemēram, pieaicinot citu darbinieku, kurš pārvalda valsts valodu, lai klientam varētu sniegt nepieciešamo informāciju).

Valsts valodas centrs atgādina, ka valsts valodas zināšanu un prasmju apjoms vismaz vidējā līmeņa 1. pakāpē (B1) ir priekšnoteikums, lai apkalpojošās sfēras uzņēmumos nodarbinātie spētu nodrošināt klientu apkalpošanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Tādējādi Valsts valodas centrs aicina darba devējus pārskatīt uzņēmuma darba organizāciju un dalīties ar pieredzi, lai, palīdzot Ukrainas civiliedzīvotājiem, vienlaikus tiktu ievērotas valsts valodas lietotāju tiesības un intereses (tostarp bērnu, jauniešu un personu, kuras zina tikai valsts valodu).