2018. gada 14. februārī (sēdes protokola Nr. 1)

Komisija izvērtēja sagatavotos papildinājumus "Vispārlietojamo saīsinājumu sarakstam" un ieteica tos publiskošanai Valsts valodas centra tīmekļvietnē.

Eksperti atbalstīja šādu akadēmisko grādu nosaukumu saīsinājumu lietošanu latviešu valodā: Mg. – maģistrs, Bc. – bakalaurs.

Jautājumā par kriptovalūtu nosaukumu atveidi latviešu valodā LVEK nolēma ieteikt šādus latviskos apzīmējumus:

 1. Bitcoin – bitkoins jeb Bitcoin;
 2. Blockchain – blokķēde;
 3. Etherium – netulko;
 4. Scam – krāpniecisks darījums;
 5. ICO – sākotnējā monētu piedāvāšana.

Jautājumā par dažu terminu vēlamo formu latviešu valodā komisija iesaka lietot šādas atbilsmes: nonpareil – pērļcukurs (pēc analoģijas ar "pūdercukurs") un closet indexing – māņindeksācija.

Eksperti iesaka no ārvalstu vietvārdiem ar izskaņu -burga un -berga darinātus etnonīmus un lingvonīmus lietot bez latviešu valodai raksturīgās līdzskaņu mijas : dz (piemēram, Luksemburga – luksemburgiešiluksemburgiešu valoda; Hamburga – hamburgieši; Freiburga – freiburgieši; Freiberga – freibergieši; Virtemberga – virtembergieši).


2018. gada 14. martā (sēdes protokola Nr. 2)

Komisija apsprieda un pieņēma zināšanai Leona Mageļa iesniegto manuskriptu "Daži zemūdens akmeņi latviešu valodā".

LVEK iesaka arī rokrakstā veidotos tekstos nelikt punktu aiz virsraksta jeb darba veida (piemēram, kontroldarbs, diktāts, atstāstījums) un temata nosaukuma.


2018. gada 11. aprīlī (sēdes protokola Nr. 3)

Eksperti atbalstīja ieteikumu gadskārtu ieražu svētku nosaukumu Meteņi rakstīt ar lielo sākumburtu (līdzīgi kā Lielā piektdienaZaļā ceturtdienaZiemassvētki u. tml.).

Komisija vienojās, ka bezvadu lokālā tīkla tehnoloģijas nosaukums "wi-fi" latviešu valodā lietojams oriģinālrakstībā, bet izrunājams kā "vai-fai".


2018. gada 9. maijā (sēdes protokola Nr. 4)

Jautājumā par dažu svešvārdu atveidi latviešu valodā LVEK iesaka šādas formas: mobilist – mobilistsvintage – vintāža.

Izvērtējot leksikas lietojumu izglītības jomā, komisija secina, ka:

 1. vārds "izglītojamais" visos tekstos, tostarp Izglītības likumā un citos normatīvajos aktos, aizstājams ar kontekstam atbilstošu vārdu. Vārda "izglītojamais" vietā var lietot "skolēns", "students", "kursants" vai "klausītājs";
 2. pareizi ir "mācīt", nevis “apmācīt”.

Jautājums par termina flag marshal iespējamām atbilsmēm latviešu valodā nododams izskatīšanai LZA Terminoloģijas komisijā. LVEK arī aicina Terminoloģijas komisiju pārskatīt lēmumu par "pilotprojektu", uzskatot to par latviešu valodas terminu sistēmā neiederīgu.


2018. gada 12. septembrī (sēdes protokola Nr. 5)

Atkārtoti izskatot jautājumu par trešās došas nosaukuma (kapha) atbilsmi latviešu valodā, komisija vienojās, ka tas rakstāms un izrunājams kā kapha.

Izvērtējot priekšlikumu par priedēkļa da- aizgūšanu standartvalodā, LVEK ar balsu vairākumu nolēma, ka šis priedēklis no mūsdienu latviešu valodas viedokļa uzskatāms par dialektālu, tādēļ tas nav lietojams standartvalodā.

Izskatot jautājumu par Svazilendas jaunā nosaukuma (eSwatini) atveidi latviešu valodā, komisija ar balsu vairākumu nolēma ieteikt formu Svatini. Pamatojums: lai gan šīs Āfrikas valsts nosaukums oriģinālvalodā ir eSwatini jeb Umbuso weSwatini, latviešu valodā atveidotajos vietvārdos un citvalodu nosaukumos tradicionāli neiekļauj ar mazo sākumburtu rakstītus vispārējos apzīmējumus (angļu val. – generic elements), piemēram, siSwati – svazu valoda, isiZulu – zulu valoda, iXhosa – hosu valoda u. tml. Tātad svazu valsts nosaukums latviski atveidojams kā Svatini. Apsverot otru iespējamo Svazilendas jaunā nosaukuma formu Svatinija, komisijas ieskatā priekšroka dodama īsākai nelokāmai formai – Svatini (pēc analoģijas ar valstu nosaukumiem Mali, Haiti, Fidži, Kiribati u. c. vai svešvārdu martini). Līdzīgas toponīma un attiecīgā etnonīma formu atšķirības oriģinālvalodā un latviešu valodā vērojamas arī dažu Eiropas valstu nosaukumiem, piemēram, España – Spānija, los españols – spāņi.

Jautājumā par vārda "mēness" pareizrakstību komisija ierosina šo vārdu rakstīt ar lielo sākumburtu tikai tad, ja tas lietots astronomiskā nozīmē 'planētas dabiskais pavadonis' (piemēram, doties ceļojumā uz Mēnesi). Turpretī visos Latviešu literārās valodas vārdnīcas šķirklī "mēness" minētajos vārdu savienojumos šis vārds rakstāms ar mazo sākumburtu (piemēram, jauns mēnessvecs mēnessaugošs mēnessdilstošs mēnesspilns mēnesstukšs mēness u. tml.).

Eksperti vienbalsīgi nolēma atbalstīt papildinājumus "Vispārlietojamo saīsinājumu saraksta" 2. daļā "Biežāk lietotie mērvienību apzīmējumi un to saīsinājumi", kas paredz izmaiņas dažu mērvienību apzīmējumu (ampērstunda, kilovatstunda, megavatstunda, vatstunda, lūmensekunde, lukssekunde ņūtonmetrs, ommetrs, voltampērs) saīsinājumu rakstībā. Šo mērvienību apzīmējumu saīsinājumi turpmāk rakstāmi bez punkta – Ah, kWh, MWh, Wh, lms, lxs, NM, ΩM, VA.

Komisija iesaka lietot termina language awareness latvisko atbilsmi valodas izpratne.


2018. gada 10. oktobrī (sēdes protokola Nr. 6)

Izskatot jautājumu par dažu angļu īpašvārdu atveidi latviešu valodā, komisija vienprātīgi atzina, ka saliktu vai atvasinātu īpašvārdu sastāvdaļa -bury saskaņā ar tradīciju arī turpmāk atveidojama lokāmā formā -berijs / -berija. Tātad angļu vietvārdu CanterburyGlastonburyShaftesburySalisbury atbilsmes latviešu valodā ir KenterberijaGlāstonberijaŠāftsberija un Solsberija (nevis nelokāmā formā Solsberi, kā norādīts izdevumā "Angļu īpašvārdu atveide latviešu valodā", Rīga: "Zinātne", 2006), savukārt uzvārdu formas latviešu valodā veidojamas pēc attiecīgās personas dzimuma, piemēram, Bradbury – Bredberijs / BredberijaSainsbury – Seinsberijs / SeinsberijaShaftesbury – Šāftsberijs / ŠāftsberijaSalisbury – Solsberijs / Solsberija.

LVEK izvērtēja un atbalstīja aktualizēto "Pasaules valstu un teritoriju nosaukumu sarakstu". Tas publiskots oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2018, 218. nr.), kā arī pieejams Valsts valodas centra tīmekļvietnes www.vvc.gov.lv sadaļās "Noderīgi/Valstu un valodu nosaukumi" un "Komisijas/Latviešu valodas ekspertu komisija".

Eksperti saskaņoja Vietvārdu apakškomisijas izstrādātās "Vadlīnijas atsevišķu adresācijas objektu nosaukumu veidošanai apdzīvotās vietās", kas pieejamas Valsts valodas centra tīmekļvietnes www.vvc.gov.lv sadaļā "Komisijas/Vietvārdu apakškomisija".


2018. gada 14. novembrī (sēdes protokola Nr. 7)

Izskatot jautājumu par laika pieraksta formu latviešu valodā, komisija atzina, ka starp stundas un minūšu rādītāju cipariem joprojām lietojams punkts (skat. arī http://www.valodaskonsultacijas.lv/lv/questions/400). Tomēr arī standartā ISO 8601 (nav adaptēts kā Latvijas valsts standarts jeb LVS) ieteiktais pieraksts ar kolu nav uzskatāms par kļūdu.

LVEK iesaka lietot šādu alus darinājuma nosaukuma craft beer atbilsmi latviešu valodā – “arodalus”.

Pēc Ukrainas Ārlietu ministrijas un Ukrainas vēstniecības Latvijā ierosinājuma pārskatot iepriekš pieņemto lēmumu par lielāko Ukrainas pilsētu nosaukumu atveidi latviešu valodā, eksperti atbalstīja šādu Ukrainas pilsētu nosaukumu atveides maiņu: Zaporižja (iepriekš Zaporožje), Krivijriha (iepriekš Krivojroga), Čerņihiva (iepriekš Čerņigova), Ternopiļa (iepriekš Ternopole).

Eksperti atbalstīja ierosinājumus papildināt "Vispārlietojamo saīsinājumu sarakstu" ar šādiem apzīmējumiem: TC (tirdzniecības centrs) un L (litrs; ar piebildi: ja, lietojot saīsinājumu l, iespējami pārpratumi, var lietot saīsinājumu L).{/p}

Jautājumā par nosaukuma "basijas sviests" lietošanu LVEK konstatēja, ka praksē jau ilgāku lieto laiku nosaukumu “šī sviests”, un ieteica to nemainīt.


2018. gada 12. decembrī (sēdes protokola Nr. 8)

Komisija apstiprināja iepriekšējās sēdes protokolu.

LVEK 2017. gada 11. janvāra sēdē (protokola Nr. 55 2. §), izskatot jautājumu par nenoslēgta pāra vadu tinuma (arī uztīts priekšmets (tilpums) kvadrāta formā, kurā pretējie vadu gali nav savienoti, radot statisko lauku) nosaukuma atbilsmi latviešu valodā, nolēma ieteikt lietvārdu kvadrofors un īpašības vārdu kvadroforisks.


LVEK 2017. gada 8. marta sēdē (protokola Nr. 56 3. §), izskatot jautājumu par 30 lielāko Ukrainas pilsētu nosaukumu atveidi latviešu valodā, ar balsu vairākumu nolēma ieteikt šādus atveides variantus (skat. tabulas 4. aili):

Nr. p.k. Nosaukums ukraiņu valodā Līdzšinējais atveidojums Ieteicamais atveidojums
1 2 3 4
1. Київ Kijeva Kijeva
2. Харків Harkova Harkova
3. Одеса Odesa Odesa
4. Дніпро (bij. Dņepropetrovska) Dnipro
5. Донецьк Doņecka Donecka
6. Запоріжжя Zaporožje Zaporožje
7. Львів Ļvova Ļvova
8. Кривий Ріг Krivojroga Krivojroga
9. Миколаїв Nikolajeva Mikolajiva
10. Маріуполь Mariupole Mariupole
11. Луганськ Luganska Luhanska
12. Вінниця Viņņica Vinnica
13. Макіївка Makejevka Makijivka
14. Севастополь Sevastopole Sevastopole
15. Сімферополь Simferopole Simferopole
16. Херсон Hersona Hersona
17. Чернігів Čerņigova Čerņigova
18. Полтава Poltava Poltava
19. Черкаси Čerkasi Čerkasi
20. Хмельницький Hmeļņicka Hmeļnicka
21. Суми Sumi Sumi
22. Житомир Žitomira Žitomira
23. Чернівці Černovci Černivci
24. Горлівка Gorlovka Horlivka
25. Рівне Rovna Rivne
26. Кам'янське (bij. Dņeprodzeržinska) Kamjanska
27. Кропивницький (bij. Kirovograda) Kropivnicka
28. Івано-Франківськ Ivanofrankovska Ivanofrankivska
29. Кременчук Kremenčuka Kremenčuka
30. Тернопіль Ternopole Ternopole

Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2017, Nr. 208).


LVEK 2017. gada 12. aprīļa sēdē (protokola Nr. 57 4. §), izskatot jautājumu par Bahai reliģijas un tās ticīgo nosaukumu latviešu valodā, nolēma ieteikt nosaukumus bahājisms un bahājieši jeb bahāju kopiena.


LVEK 2017. gada 10. maija sēdē (protokola Nr. 58 4. §), izskatot jautājumu par alus zinību speciālista nosaukumu latviešu valodā, nolēma ieteikt lietot apzīmējumus alzinis un aluszinis, savukārt apzīmējums aluzinis attiecināms uz speleoloģijas speciālistiem jeb alu pētniekiem.


LVEK 2017. gada 14. jūnija sēdē (protokola Nr. 59 4. §), izskatot jautājumu par svešvārda coworking atbilsmēm latviešu valodā, vienprātīgi nolēma ieteikt nosaukumu kopstrāde (piemēram, kopstrādes telpa vai birojs kopstrādei).
Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2017, Nr. 208).


LVEK 2017. gada 13. septembra sēdē (protokola Nr. 60 3.1. §), izskatot jautājumu par produkta nosaukuma wok 'vokpannā gatavots ēdiens' atbilsmi latviešu valodā, vienprātīgi nolēma ieteikt apzīmējumu voks (ar īsu patskani o). Lemjot par etnonīma Rohingya (people) atbilsmi latviešu valodā (protokola Nr. 60 5.4. §), komisija ar balsu vairākumu nolēma ieteikt nosaukumu rohindža ar īsu patskani o (piemēram, viens / viena rohindžavairāki / vairākas rohindžasdaudz rohidžu) pēc analoģijas ar etnonīmu šerpa.
Šie lēmumi publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2017, Nr. 208).


LVEK 2017. gada 11. oktobra sēdē (protokola Nr. 61 3. §), izskatot jautājumu par dažu svešvārdu pareizrakstību latviešu valodā, nolēma ieteikt lokāmo formu čija (piemēram, čijas sēklas), nemainīt svešvārda boa tradicionālo rakstību, kā arī vienojās par spāņu un portugāļu vārda infanta atveidi formā infante.
Izvērtējot kafijas šķirņu nosaukumu pareizrakstību latviešu valodā (protokola Nr. 61 5.3. §), eksperti ieteica tos rakstīt ar mazo sākumburtu un bez pēdiņām, piemēram, arabikarobustamoka u. tml.


LVEK 2017. gada 8. novembra sēdē (protokola Nr. 62 3., 6.1. §) balsu vairākumu nolēma atbalstīt šādas svešvārdu atbilsmes latviešu valodā:

 • bollard – barjerstabs (ja runa ir par aizsargelementiem); analoģisks lēmums jau pieņemts LZA Terminoloģijas komisijā;
 • eCall – eZvans un eSafety – eDrošība, nepieciešamības gadījumā tos atšifrējot kā "ekstrēmais zvans" un "ekstrēmā drošība".

Komisija izskatīja arī jautājumu par prievārdu pārvaldījuma norādēm vārdnīcās (protokola Nr. 62 5. §) un secināja, ka ir lietderīgi vārdnīcās norādīt prievārdu pārvaldījumu atbilstoši skaitlim (it īpaši gadījumos, ja pārvaldījums vienskaitlī un daudzskaitlī atšķiras).


LVEK 2017. gada 13. decembra sēdē (protokola Nr. 63 2. §) izvērtēja speciālistu sagatavoto sarakstu "Biežāk lietotie bibliogrāfiskie saīsinājumi" un ieteica to publiskošanai Valsts valodas centra tīmekļvietnē.
Jautājumā par citvalodu oriģinālnosaukumu vai svešvārdu (piemēram, AirBalticRail BalticaLufthansaTurkish AirlinesMöller's u. tml.) izrunu tekstos latviešu valodā (protokola Nr. 63 3. §) eksperti vienojās, ka vispirms jānoskaidro attiecīgā nosaukuma / svešvārda izruna oriģinālvalodā un tā šis vārds izrunājams arī latviski.
Atkārtoti izvērtējot formu "advente" un "advents" paralēlu lietojumu latviešu valodā (protokola Nr. 63 4. §), komisija ar balsu vairākumu ieteica lietot sieviešu dzimtes formu advente ar mazo sākumburtu.

LVEK 2016. gada 13. janvāra sēdē (protokola Nr. 47 5. §), izskatot jautājumu par atsevišķu svešvārdu atbilsmēm latviešu valodā, vienprātīgi nolēma:

 1. ieteikt sapindu dzimtas auga Ķīnas līčijas (Litchi chinensis) un tās augļa latviskā nosaukuma formu līčija;
 2. ieteikt šādas Japānai raksturīgās īsās bezatskaņu dzejas formas latvisko nosaukumu paralēlformas – haika (lokāms sieviešu dzimtes lietvārds) un haiku (nelokāms sieviešu dzimtes lietvārds, piemēram, skaista haiku).

Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2016, Nr. 34).


LVEK 2016. gada 10. februāra sēdē (protokola Nr. 48 2. §), izskatot jautājumu par atsevišķu svešvārdu atbilsmēm latviešu valodā, vienprātīgi nolēma ieteikt latvisko nosaukumu straikbols (angļu strikeball, arī airsoft) šādā izpratnē: peintbolam līdzīgs komandu sporta veids jeb militārās simulācijas sports, kurā lieto kaujas ieroču kopijas, kas tiek pildītas ar baltām, cietām plastmasas bumbiņām 6−8 mm diametrā.
Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2016, Nr. 52).


LVEK 2016. gada 10. februāra sēdē (protokola Nr. 48 4. §), izskatot jautājumu par probācijas klientu uzraudzības elektroniskās ierīces nosaukumu latviešu valodā, vienprātīgi nolēma ieteikt nosaukumu probācijas kājsprādze.
Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2016, Nr. 52).

LVEK arī iesaka lietot šādas svešvārdu atbilsmes latviešu valodā:

 1. angļu highlights 'spilgtāko epizožu izcēlums' – latv. spilgtnis (protokola Nr. 48 3. §);
 2. angļu muslim / moslem 'islāmticīgais' – latv. musulmanis (protokola Nr. 48 5. §);
 3. franču funiculaire 'kalnu dzelzceļš ar trošu vilkmi' – latv. funikulieris (protokola Nr. 48 6. §).

LVEK 2016. gada 9. marta sēdē (protokola Nr. 49 2. §), izskatot jautājumu par dažu gastronomijas terminu atbilsmēm latviešu valodā, vienprātīgi nolēma ieteikt šādus latviskos nosaukumus:

 1. angļu, franču meringue (olbaltuma cepumi) – bezē;
 2. itāļu pancetta (vītināts cūkgaļas veltnis) – pančeta;
 3. japāņu gaumē pagatavota baltmaizes rīvmaize – panko;
 4. franču crème Chantilly (saldināts putukrējums ar vaniļu un / vai citu aromatizētāju) – putukrējums.

Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2016, Nr. 77).


LVEK 2016. gada 9. marta sēdē (protokola Nr. 49 4. §), izskatot jautājumu par mēnešu nosaukumu saīsinājumiem latviešu valodā, vienprātīgi nolēma:

 1. mēnešu nosaukumi īsināmi tradicionālajā veidā – janv., febr., apr., jūn., jūl., aug., sept., okt., nov., dec.;
 2. vienzilbīgos mēnešu nosaukumus marts un maijs neīsina.

Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2016, Nr. 77).


LVEK 2016. gada 9. marta sēdē, izskatot jautājumu par svešvārda barista atbilsmi latviešu valodā, ar balsu vairākumu nolēma ieteikt latvisko nosaukumu kafijas bārmenis / kafijas bārmene.
Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2016, Nr. 77).


LVEK 2016. gada 13. aprīļa sēdē (protokola Nr. 50 2. §), izskatot jautājumu par Moldovas pamatiedzīvotāju tautas nosaukumu latviešu valodā, vienprātīgi nolēma atbalstīt formu moldāvi (moldāvs, modāviete).


LVEK 2016. gada 18. maija sēdē (protokola Nr. 51 2. §), izskatot jautājumu par verba ar nozīmi 'ievadīt (dzīvniekam) zem ādas mikroshēmu' formu latviešu valodā, atbalstīja paralēlformas čipēt / čipot.


LVEK 2016. gada 18. maija sēdē (protokola Nr. 51 3. §), izskatot jautājumu par objekta (lietas, priekšmeta) vai darbības, ko atļauj islāma likumi (arābu حلال‎ ḥalāl; angļu halal), nosaukumu latviešu valodā, nolēma ieteikt šādas lietvārdu formas:

 1. halāls 'tas, kas atbilst islāma noteikumiem, parasti – produktu kopums, kurus atļauj lietot islāmticīgo uztura likumi' (piemēram, halāla produktihalāla gaļa);
 2. halālpārtika 'islāma noteikumiem atbilstoša pārtika' (piemēram, halālpārtikas veikals);
 3. halālgaļa 'gaļa, kuras lietošanu pārtikā atļauj islāma noteikumi; gaļa, kas iegūta no dzīvnieka, kurš ir nokauts atbilstoši islāma noteikumiem' (piemēram, pārdot, lietot halālgaļu);
 4. halālkautuve 'kautuve, kurā dzīvnieki tiek kauti atbilstoši islāma noteikumiem' (piemēram, veikalam gaļa tiek piegādāta no halālkautuves).

LVEK 2016. gada 18. maija sēdē (protokola Nr. 51 4. §), izskatot jautājumu par angļu segway atbilsmi latviešu valodā, ieteica lietot formu segvejs.
Skat. arī Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcu (http://www.tezaurs.lv/mlvv/):
segvejs – elektrisks divriteņu pārvietošanās līdzeklis, kura riteņi izvietoti abās pusēs kāpslim, uz kura stāv braucējs, un kas automātiski līdzsvarojas, pielāgojoties braucēja ķermeņa stāvoklim;
skrejritenis – stūrējams braukšanas rīks uz diviem riteņiem, kuru darbina, ar vienu kāju atstumjoties.


LVEK 2016. gada 12. oktobra sēdē (protokola Nr. 52 2. §), izskatot jautājumu par svešvārda brunch atbilsmi latviešu valodā, ar balsu vairākumu nolēma ieteikt latvisko nosaukumu vēlbrokastis (ar lauzti intonētu plato ē).
Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2017, Nr. 20).


LVEK 2016. gada 12. oktobra sēdē (protokola Nr. 52 7. §), izskatot jautājumu par dažu pērļu nosaukumu atbilsmēm latviešu valodā, vienprātīgi nolēma ieteikt šādus latviskos nosaukumus:

 1. Akoya pearls – Akojas pērles;
 2. Biwa pearls – Bivas pērles;
 3. Mabe pearls – mabē pērles (ar mazo sākumburtu, jo šā nosaukuma pamatā nav vietvārds).

Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2017, Nr. 20).


LVEK 2016. gada 12. oktobra sēdē (protokola Nr. 52 8. §), izskatot jautājumu par Korejas vietvārda P'yeongch'ang atveidi latviešu valodā, secināja, ka arī turpmāk lietojama atbilstoši korejiešu īpašvārdu atveides noteikumiem latviešu valodā atveidotā forma Phjončhana (līdzīgi Korejas vietvārdi – Phenjana, Phjongteka).
Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2017, Nr. 20).


LVEK 2016. gada 9. novembra sēdē (protokola Nr. 53 2.2. §), izskatot jautājumu par lietvedībā izmantoto dokumenta lappušu vai lapu norāžu pierakstu, vienprātīgi nolēma:

 1. atbalstīt vienu pieraksta veidu ar "no" (piemēram, 1 no 2, 3 no 4) un otru pieraksta veidu – ar slīpsvītru bez punkta (piemēram, 1/2, 3/4);
 2. neatbalstīt pieraksta veidu ar defisi vai slīpsvītru un punktu (piemēram, 1.-4, 3.-5, 1./3., 2./4), jo šāds pieraksts ir maldinošs.

Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2017, Nr. 20).


LVEK 2016. gada 9. novembra sēdē (protokola Nr. 53 3. §), izskatot jautājumu par lietvārda mērs 'pilsētas galva' sieviešu dzimtes formu, ar balsu vairākumu nolēma ieteikt formu mēre.
Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2017, Nr. 20).


LVEK 2016. gada 9. novembra sēdē (protokola Nr. 53 5. §), izskatot jautājumu par saliktu iepakojumu nosaukumu rakstību latviešu valodā, vienprātīgi nolēma:

 1. ar vārdiem (bez defises) rakstāmi nosaukumi iepakojumiem, kuros ir no 2 līdz 10 vienībām (ieskaitot), piemēram, divpakatrīspakaastoņpakadesmitpaka;
 2. ja vienību ir vairāk par 10, lietojams apzīmējums "multipaka" un iekavās norādāms precīzs vienību skaits, piemēram, multipaka (16 gab.)multipaka (100);
 3. nav pareizi rakstīt saliktu iepakojumu nosaukumus ar defisi un skaitli (piemēram, 2-paka, 8-paka).

Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2017, Nr. 20).


LVEK 2016. gada 14. decembra sēdē (protokola Nr. 54 3. §), izskatot jautājumu par sandaļu nosaukuma flip-flop atbilsmi latviešu valodā, vienprātīgi nolēma ieteikt latvisko nosaukumu flipsandales.
Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2017, Nr. 20).


LVEK 2016. gada 14. decembra sēdē (protokola Nr. 54 4. §), izskatot jautājumu par jaunu ķīmisko elementu nosaukumu pareizrakstību latviešu valodā, vienprātīgi nolēma ieteikt šādus latviskos nosaukumus:

 1. Nihonium (Nh, 113) – nihonijs;
 2. Moscovium (Mc, 115) – moskovijs;
 3. Tennessine (Ts, 117) – tenesīns;
 4. Oganesson (Og, 118) – oganesons.

Šis lēmums publicēts oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" (2017, Nr. 20).

Ekspertu komisijas 2015. gada 14. oktobra lēmums

LVEK 2015. gada 14. oktobrī lēma par svešvārdu pareizrakstību latviešu valodā (protokola Nr. 45):

 • tā kā vārdā islāms ir garš patskanis ā, tas saglabājams arī atvasinājumos un salikteņos, piemēram, islāmismsislāmticīgais.

Ekspertu komisijas 2015. gada 9. septembra lēmums

LVEK 2015. gada 9. septembrī lēma par jaunatnes subkultūras pārstāvja nosaukuma formu latviešu valodā (protokola Nr. 44):

 • hipster – hipsteris.

Ekspertu komisijas 2015. gada 17. jūnija lēmums

LVEK 2015. gada 17. jūnijā lēma par ātrās uzkodas nosaukumu latviešu valodā (protokola Nr. 43):

 • wrap (roll up) – tītenis.

Ekspertu komisijas 2015. gada 14. janvāra lēmums

LVEK 2015. gada 14. janvāra sēdē (protokola Nr. 39 1.§) izvērtēja iepriekš pieņemto lēmumu par dažu jaunu konditorejas izstrādājumu nosaukumiem latviešu valodā, ņemot vērā arī pārtikas un kulinārijas terminoloģijas speciālistu ieteikumus.
Komisija nolēma, ka attiecīgie konditorejas izstrādājumi turpmāk saucami šādi:

 • muffin – mafins vai kēkss
 • brownie – brūnītis vai šokolādes kēkss
 • cookie – cepums
 • macaro(o)n – mandeļu bezē vai mandeļcepums
 • cupcake – glazūrkēkss

Komisija iesaka lietot arī divu citu konditorejas izstrādājumu (strūdele un stricele) nosaukumu pareizākas formas – štrūdele (vācu Strudel) un štrīcele (vācu Striezel).
Savukārt dzēriena smoothie nosaukums paliek nemainīts – smūtijs.

Ekspertu komisijas 2014. gada 12. novembra lēmums

LVEK 2014. gada 12. novembrī lēma par dzēriena un konditorejas izstrādājumu (cookie, muffin, smoothie, brownie, macaro(o)n, cupcake) nosaukumiem latviešu valodā (protokola Nr. 38):

 • smoothie – smūtijs;
 • muffin – mafins kēksiņš;
 • brownie – brūnītis brūniņš šokolādes kēksiņš;
 • cookie – biskvīts;
 • macaro(o)n – makaronbiskvīts / mandeļu bezē;
 • cupcake – glazūrkēksiņš.

Ekspertu komisijas 2014. gada 10. septembra lēmums

LVEK 2014. gada 10. septembrī lēma par futbola paveida nosaukumu latviešu valodā (protokola Nr. 36):
futbola paveids, ko pārsvarā spēlē iekštelpās un vairākās valodās apzīmē ar nosaukumu futsal, latviski saucams par telpu futbolu vai minifutbolu.
Iespējami arī šādi nosaukuma varianti: zāles futbols vai zālfutbols.
Toties noraidāmi piedāvātie nosaukumi "futzāle" un "futzāls", jo tie neatbilst latviešu valodas vārddarināšanas un terminrades likumībām. 


Ekspertu komisijas 2014. gada 12. marta lēmums 

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2014. gada 12. marta sēdē (prot. Nr. 33, 2. §) vienbalsīgi nolēma atbalstīt ieteikumu turpmāk konsekventi ievērot teksta vienību loģisko secību latviešu valodā un visus valūtas vienību nosaukumus – gan vārdiskos apzīmējumus (lati, dolāri, mārciņas, kronas, jenas, rubļi, eiro, euro u. c.), gan valūtu kodus (LVL, AUD, CAD, NZD, USD, GBP, DKK, NOK, SEK, JPY, RUR, EUR u.c.), gan grafiskos simbolus ($, £, ¥, € u. tml.) – norādīt aiz summas (ar saistīto atstarpi).


Ekspertu komisijas 2014. gada 8. janvāra lēmums 

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2014. gada 8. janvāra sēdē (prot. Nr. 32) pieņēma lēmumu par šādu vārdu rakstību latviešu valodā: 

 1. auga Argania spinosa latviskais nosaukums ir argāns, tā augļu eļļas nosaukums – argāneļļa;
 2. fiziskās ģeogrāfijas termins "virs jūras līmeņa" saīsināms kā v.j.l., "zem jūras līmeņa" – z.j.l.
 3. angļu valodā lietotā nosaukuma selfie latviskās atbilsmes ir pašfoto (sarunvalodā) un fotopašportrets (oficiālā saziņā).

Ekspertu komisijas 2013. gada 9. oktobra lēmums

Latviešu valodas ekspertu komisijas 2013. gada 9. oktobra lēmums (protokola nr. 30) par atsevišķu nosaukumu pareizrakstību latviešu valodā:

 1. Par Ķīnas tradicionālā vingrošanas veida nosaukumu – LVEK iesaka lietot lokāmo formu ciguns.
 2. Par siltinošā sinētiskā materiāla nosaukumu – LVEK iesaka lietot formu sintepons.

Ekspertu komisijas 2013. gada 12. jūnijā lēmums (protokola nr. 28) par atsevišķu nosaukumu atveidi un lietojumu latviešu valodā

 1. Par latviskajiem nosaukumiem kafijas izstrādājumiem latte macchiato un cappuccino goloso – LVEK iesaka lietot late makjato un kapučīno golozo.
 2. Defišu lietošanā / nelietošanā dubultuzvārdos:
  • vairumā gadījumu dubultuzvārdu rakstībā lietojama defise, piemēram, Vīķis-FreibergsKrūmiņš-KociņšBērziņš-O’Harad’Artanjans-Liepiņš; izņēmumi ir dubultuzvārdi, kuros otrs uzvārds sākas ar palīgvārdu da, de(l)di, du(š)d', piemēram, Mežs da Silva, Mirskis de VaškevičsGulbis del Potro, Kļaviņš di Kaprio, Vanags du Pintu, Rozītis duš Santušs, Liepiņš d’Artanjans.

Iepriekšējās sēdēs LVEK vairākkārt apspriedusi pareizrakstības jautājumus un pieņēmusi šādus lēmumus:

 1. sākumburtu lietojumā: Jaunsardze – lielais sākumburts lietojams organizācijas nosaukumā. Saliktajā nosaukumā Rekrutēšanas un jaunsardzes centrs vārdu jaunsardze ieteikts aizstāt ar aprakstošu vārdkopu Rekrutēšanas un jaunsargu kustības (nevis Jaunsardzes) centrs;
 2. paralēlformu lietojumā: bruņrupucis un bruņurupucis – pieļaujamas paralēlformas;  
 3. atsevišķu vietvārdu lietojumā: Piedņestra, Morāvijas Silēzija, Baskuzeme, Navarras īpašais apgabals, Galvaspilsētas Briseles reģions, Lielmančestra, Francijas reģioni Dienvidi–Pireneji, Ziemeļi–Padekalē, pilsētas nosaukums Hannovere (pēc tradīcijas). 

Ekspertu komisijas 2013. gada 10. aprīļa lēmums

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisija 2013. gada 10. aprīļa sēdē (prot. Nr. 27) ar klātesošo komisijas locekļu balsu vairākumu nolēma apstiprināt šādu svešvārdu pareizrakstību latviešu valodā:

 1. ājurvēda;
 2. kāmasūtra;
 3. rādža;
 4. šitake (lokāms).

 

Ekspertu komisijas 2012. gada 16. maija lēmums

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas 16.05.2012. sēdē ir apstiprināti Eiropas Savienības dalībvalstu teritoriālo vienību nosaukumi (angļu valodā, attiecīgajā oriģinālā un latviešu valodā), kas atbilst ES dalībvalstu reģionālajai klasifikācijai.

Šī klasifikācija izveidota statistikas vajadzībām, un to dēvē par “Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūru”, saīsināti – NUTS (no franču valodas nomenclature commune des unités territoriales statistiques). To reglamentē Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regula (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi.


Ekspertu komisijas 2012. gada 21. marta lēmums

Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas 21.03.2012. sēdē (prot. Nr. 18 2. §) ir apstiprinājusi ieteikumus vairākvārdu nosaukumu rakstībā, kas ir Latviešu valodas aģentūras iesniegtā pētījuma „Lielo burtu lietojums latviešu valodā: ieskats vēsturiskajā izpētē, problēmas un to risinājumi” (autores valodnieces V.Laugale un Dz.Šulce) pielikums. Minēto pētījumu VVC LVEK ieteikusi publicēšanai, ko Latviešu valodas aģentūra plāno īstenot jau 2012. gadā. 

Ekspertu komisijas 2011.gada 16. novembra lēmums

Lai novērstu nekonsekvenci svešvārdu atveidē un sekmētu vienotu svešvārdu pareizrakstību, Latviešu valodas ekspertu komisija (LVEK) 16.11.2011. sēdē (prot. Nr. 15) ir ieteikusi un atbalstījusi šādu svešvārdu pareizrakstību:

 • adiabāta, nevis adiabata;
 • bēta, nevis beta;
 • cukīni (ar otrās zilbes uzsvaru), nevis cukini;
 • Čedaras siers (sarunvalodā – čedars), nevis Čedara siers;
 • e-pasts ar mazo sākumburtu (izņemot teikuma sākumā E-pasts) un defisi;
 • eģiptoloģija (eģiptologs, bet Ēģipte un ēģiptietis);
 • ehinācija, nevis ehināceja;
 • grafiti – vīriešu dzimtes nelokāmā formā, ar abiem īsajiem i un otrās zilbes uzsvaru;
 • hohoba (ar otrās zilbes uzsvaru), nevis jojoba vai džodžoba;
 • karaoke sieviešu dzimtes lokāmā formā, ar trešās zilbes uzsvaru;
 • komikss, nevis komiks;
 • koordināta (IV dekl., termins, sarunvalodā arī koordinātes);
 • piraija, nevis piraja, piranja vai piraņa;
 • piteks, nevis pitēks, arī afropiteksaustralopitekspitekantrops u.tml. (ar īsu patskani -e-);
 • pomelo (ar uzsvaru pirmajā zilbē), nevis pamello, pamelo, pomello;
 • samits, nevis sammits;
 • Talmūds, nevis Talmuds;
 • tekvondo, nevis teikvondo vai taekwondo;
 • tornādo (ar otrās zilbes uzsvaru), nevis tornado;

Ekspertu komisijas 2008.gada 5. marta lēmums

Latviešu valodas ekspertu komisija 2008. gada 5. marta sēdē (protokola Nr. 10) pieņēma un 23. aprīļa sēdē (protokola Nr. 11) apstiprināja šādu citvalodu uzvārdu rakstības principu latviešu valodā:

civilstāvokļa aktu reģistrācijas dokumentos citvalodu dubultuzvārda daļas latviešu valodā savieno ar defisi, dubultuzvārda oriģinālformu norādot iekavās. Defisi neliek, ja dubultuzvārda daļas savieno ar mazo burtu rakstīta uzvārda sastāvdaļa de, van, fon u.tml.

Piemēri: Anna de Butkeviča-Mirska, Klotilde van der Stūla-Vollebeka;

bet Anna Mirska de Butkeviča, Klotilde Vollebeka van der Stūla; 


 
Pasaules valstu un teritoriju nosaukumi latviešu valodā

Latviešu valodas ekspertu komisijas Vietvārdu apakškomisija 2006. gada 21. marta sēdē izvērtējusi valstu un teritoriju nosaukumu atveidojumus latviešu valodā. Sarakstā iekļauti 196 pasaules valstu un 48 teritoriju nosaukumi, atbilstoši standartam ISO-3166 norādot attiecīgās valsts vai teritorijas kodu, īso nosaukumu angļu valodā, kā arī līdzšinējo īso nosaukumu latviešu valodā pēc standarta LVS ISO 3166-1:1997.

Skatīt šeit


Pasaules valodu un valodu grupu nosaukumi latviešu valodā

Latviešu valodas ekspertu komisija 2006. gada 29. maija sēdē izvērtējusi valodu un valodu grupu nosaukumus latviešu valodā. Sarakstā apkopoti 477 pasaules valodu un valodu grupu nosaukumi, atbilstoši standartam ISO 639-2 norādot attiecīgās valodas vai valodu grupas kodu, nosaukumu angļu valodā, nosaukumu franču valodā un nosaukumu latviešu valodā.

Skatīt šeit.