Kontakti

Darbinieki

Arturs Krastiņš

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta vadītājs; direktora vietnieks attīstības jautājumos
arturs.krastins [at] vvc.gov.lv

Agris Timuška

Galvenais lingvists
agris.timuska [at] vvc.gov.lv

Māra Mortuzāne-Muravska

Lingviste
mara.mortuzane-muravska [at] vvc.gov.lv

Katrīna Erštiķe

Terminoloģe
katrina.erstike [at] vvc.gov.lv

Ieva Kraukle

Terminoloģe
ieva.kraukle [at] vvc.gov.lv

Anita Butāne

Terminoloģe
anita.butane [at] vvc.gov.lv

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departaments ir patstāvīga Valsts valodas centra struktūrvienība, kas savu funkciju ietvaros nodrošina valsts pārvaldes iestādes un sabiedrību ar valsts un starptautisko organizāciju izdoto tiesību aktu un citu dokumentu oficiāliem tulkojumiem, kā arī veicina saskaņotas terminoloģijas lietojumu tulkojumos un tās pieejamību sabiedrībai.

Terminoloģijas un tiesību aktu tulkošanas departamenta galvenie uzdevumi:

 • nodrošināt Latvijas Republikas tiesību aktu tulkošanu Eiropas Savienības dalībvalstu oficiālajās valodās un veikto tulkojumu saskaņošanu ar kompetento ministriju;
 • nodrošināt Latvijas Republikai saistošo starptautisko līgumu un konvenciju, kā arī ar Eiropas Savienības normatīvo aktu piemērošanu saistīto dokumentu oficiālos tulkojumus latviešu valodā un veikto tulkojumu saskaņošanu ar kompetento ministriju;
 • pārraudzīt un koordinēt ar tiesību aktu tulkojumu kvalitāti saistītos jautājumus iestādē;
 • nodrošināt vienotas un saskaņotas terminoloģijas lietošanu Valsts valodas centra veiktajos tulkojumos;
 • izstrādāt tiesību aktu tulkošanas metodiku un sagatavot publikācijas;
 • uzturēt un atjaunināt tulkojumu datubāzi Valsts valodas centra tīmekļvietnē, kā arī sniegt piekļuvi Latvijas Republikas tiesību aktu tulkojumiem oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” izdevējam, lai nodrošinātu šo tulkojumu pieejamību tīmekļvietnē www.likumi.lv;
 • uzturēt un regulāri atjaunināt Latvijas Nacionālo terminoloģijas portālu www.termini.gov.lv, nodrošinot izstrādātās un saskaņotās terminoloģijas publisku bezmaksas pieejamību;
 • sadarbībā ar Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisiju un valsts institūcijām sagatavot priekšlikumus vienotas, latviešu valodai atbilstošas terminoloģijas lietošanai normatīvajos aktos;
 • organizēt valsts institūciju sadarbību un sniegt tām konsultācijas terminoloģijas saskaņošanas un izstrādes jomā, piedalīties terminoloģijas izstrādes darba grupās;
 • pēc personu un institūciju pieprasījuma sniegt konsultācijas un sagatavot atzinumus par vietvārdu lietošanu latviešu valodā;
 • kompetences ietvaros sniegt konsultācijas Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas dienestiem, valsts pārvaldes iestādēm, kā arī privātpersonām, nodrošinot latviešu valodas un terminoloģijas pareizu lietošanu tulkojumos, ikdienas saziņā un sabiedriskajā telpā;
 • sadarbībā ar Latgaliešu rakstu valodas apakškomisiju rūpēties par latgaliešu rakstu valodas normu izstrādi un standartizāciju, informēt sabiedrību un pēc pieprasījuma konsultēt privātpersonas un institūcijas par latgaliešu rakstu valodas normām;
 • plānot un organizēt centra tulkošanas darbu;
 • nodrošināt sadarbību ar tulkojumu pasūtītājiem.